Anunțuri

A N U N Ț privind selecția candidaților pentru un post vacant de administrator neexecutiv a Consiliului de Administrație al S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău

Comisia de selecție constituită în vederea desemnării administratorilor din întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău desemnată prin Hotărârea nr. 247/31.10.2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, cu modificările și completările ulterioare

Nr. 13547 / 30/01/2023

A N U N Ț privind selecția candidaților pentru 1 (unu) post vacant de administrator neexecutiv a Consiliului de Administrație al S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău

          Consiliul  Local al Municipiului Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, Piața Daciei nr. 1, în calitate de autoritate publică tutelară (acționar unic), anunță organizarea selecției candidaților pentru 1 post vacant de membru cu statut de administrator neexecutiv a Consiliului de Administrație al S.C. Ram Termo Verde S.R.L. Buzău, pentru un mandat de 2 (doi) ani, până în anul 2025, când expiră actual mandat al membrilor consiliului de administrație.

Procesul de recrutare și selecție se face în conformitate cu prevederile art. 2, pct. 2, lit. b), art. 28, alin. (1), din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3, lit. b) și art. 4, alin. (4) din H.G. nr. 722/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, precum și cu prevederile  Hotărârea nr. 242/29.11.2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Procesul de recrutare și selecție constă în două etape succesive:

Etapa Iselecția dosarelor de înscriere

Selecția se realizează cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate, nediscriminare, transperență, tratament egal, asumarea răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău;

Candidații declarați admiși la etapa I de selecție a dosarelor, vor alcătui lista scurtă

și trebuie să depună în termen de 15 zile, scrisoarea/declarația de intenție, întocmită pe baza scrisorii de așteptări publicată pe site-ul autorității tutelare.

Etapa a II-aInterviul candidaților

Candidații selectați și declarați admiși după etapa I, vor susține un interviu pe baza următoarei bibliografii:

 • U.G. nr. 109/2011 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare.

Data, ora și locul desfășurării interviului vor fi anunțate atât telefonic, cât și pe e-mailul comunicat de către candidat.

Calendarul de desfășurare al procedurii de selecție este următorul:

Nr.

crt.

Etapa Termen Responsabil Document
1 Publicarea anunțului de selecție 30.01.2023 Consiliul Local Municipal/Comisia de selecție Anunț de selecție
2 Depunere candidaturi În termen de 30 zile de la publicarea anunțului:

30.01.2023 – 28.02.2023

Candidați Dosar de candidatură
3 Evaluarea candidaturilor în raport cu minimul de criterii În termen de 24 ore de la expirarea termenului de depunere a dosarelor,

01.03.2023

Comisia de evaluare a candidaților Lista lungă cu candidaturile eligibile
4 Transmiterea răspunsului către candidați: prin afișarea acestuia pe site-ul autorității tutelare/comunicarea telefonic și pe adresa de mail a candidaților În termen de 24 ore de la evaluarea candidaturilor,

02.03.2023,

ora 13.00

Comisia de evaluare a candidaților Publicare pe site/comunicare email/comunicare telefonică
5 Depunere contestații, în termen de 24 ore de la

afișarea rezultatelor

În termen de 24 ore de la comunicarea/ afișarea rezultatelor Etapa I,

03.03.2023,

ora 13.00

Candidați Contestație  
6 Soluționare contestații

 

Transmiterea răspunsului către candidați

În termen de 24 ore de la expirarea termenului de depunere contestații

06.03.2023

 

Comisia de soluționare a contestațiilor

Raport

 

 

Adresa scrisă

 
7 Definitivare lista scurtă și comunicarea selecției candidaților din lista scurtă, prin afișarea acestuia pe site-ul  autorității tutelare/ comunicarea telefonic și pe adresa de mail a candidaților Data comunicării / afișării rezultatelor Etapa I,

 

06.03.2023

Comisia de evaluare a candidaților Lista scurtă  
 

8

 

 

Depunere scrisoare/ declarație de intenție În termen de 15 zile de la data afișării/ comunicării rezultatelor Etapei I,

06.03.2023 – 20.03.2023

Comisia de evaluare a candidaților Scrisoare/ declarație de intenție  
9 Selecția finală pe bază de interviu După expirarea termenului de depunere a Scrisorii/ declarației de intenție

21.03.2023

Candidați din lista scurtă Plan de interviu  
10 Întocmirea și transmiterea raportului pentru numirile finale După finalizarea procesului de evaluare finală a candidaților

22.03.2023

Comisia de evaluare a candidaților Raport (clasificare și motivare)  
11 Numirea administratorilor Data adoptării HCLM  Buzău de numire a administratorilor

Ședința din luna martie 2023

Consiliul Local Municipal Buzău Hotărâre  

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrul neexecutiv a consiliului de administrație sunt următoarele:

 1. studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență (studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă);
 2. cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
 3. capacitate deplină de exercițiu;
 4. să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal;
 5. să nu aibă înscrieri în cazierul judiciar;
 6. minimum 5 ani experiență profesională în domeniul studiilor absolvite;
 7. experiența anterioară în domeniul de activitate al societății, sau societății publice, constituie un avantaj;
 8. să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului în ultimii 5 ani;
 9. nu a fost condamnat/ă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanitătii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârsite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitatrea;
 10. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică şi să nu fi colaborat cu Securitatea înainte de anul 1989 (declaraţie pe propria răspundere).

Pentru a se califica pentru poziția de administrator, candidații trebuie să posede

următoarele cunoștințe, aptitudini și abilități (Criteriile de evaluare):

 1. Competențe specifice sectorului de activitate
 • cunoștinte despre domeniul de activitate al societății;
 • cunoștinte despre reglementările specifice serviciilor publice de alimentare cu energie termică;
 1. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnică

Membrii Consiliului vor avea experiență în:

 • cunoștințe și abilități de a evalua opțiuni strategice și riscuri, de a identifica priorități și de a contribui la îmbunătățirea strategiei de dezvoltare a societății;
 • cunoștințe și practici de management financiar și abilitatea de a comunica în clar așteptările și acțiunile necesare pentru realizarea indicatorilor stabiliți de către acționarul unic.
 1. Guvernanța corporativă. O puternică înțelegere a principiilor și a practicilor de guvernanță corporativă cu privire la:
 • rolurile și responsabilitățile membrilor consiliului de administrație și a directorului;
 • gândire strategică și previziuni;
 • monitorizarea performanței;
 • luarea deciziilor;
 • cunoașterea din  interior  a  bunelor   practici de guvernanță întreprinderii publice.
 1. Social și personal

Se au în vedere următoarele:

 • să se comporte cu integritate, onestitate și transparență în relația cu ceilalți și cu societatea;
 • să construiască bune relații în cadrul și în afara societății pentru a putea influența deciziile și rezultatele în vederea beneficiului societății și pentru o viitoare realizare a scopurilor acesteia;
 • să gestioneze   cu   eficacitate    conflictele,    să    găsească    un  interes  comun și să obțină cooperare atunci când are de-a face cu opinii adverse;
 • să construiască raporturi și să relaționeze bine  cu  ceilalți,  indiferent  de poziție, putere, influență sau statut;
 • să negocieze cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe.

  Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

 1. Opis documente;
 2. Curriculum vitae, modelul comun european (conform H.G. nr. 1021/2004);
 3. Adeverinţă care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverința conține, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
 4. Cazier judiciar;
 5. Cazier fiscal;
 6. Actul de identitate (în copie);
 7. Certificatul de căsătorie sau alte acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate (în copie);
 8. Diploma de licenţă sau echivalentă (în copie);
 9. Documente care dovedesc experiența profesională (obligatoriu extras Revisal și copie carnet de muncă, contracte de mandat/management, adeverinţe eliberate de angajatori, etc., în copie);
 10. Formulare:

F1. Cererea de înscriere;

   F2. Declarația pe propria răspundere privind conformitatea documentelor și înformațiilor

          prezentate în dosar, lipsa conflictului de interese și a situațiilor de incompatibilitate;

   F3. Acordul cu privire la obținerea de date în vederea verificării informațiilor;

   F4. Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal;

   F5. Declarația de interese.

Toate copiile de pe actele prevăzute la lit. f), g), h), i) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Modelele de formulare pot fi descărcate de pe site-ul www.primariabuzau.ro/Anunțuri  și de pe site-ul RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău.

În cazul în care unul dintre documentele menționate mai sus lipsește din dosarul de candidatură, iar candidatul nu îl transmite în timp util, candidatura sa va fi respinsă.

I M P O R T A N T

 1. Candidaturile şi documentele solicitate prin prezentul anunţ se depun până la data de 02.2023, ora 16.00, la Registratura Primăriei Municipiului Buzău, în dosar plic, unde vor primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii.
 2. Dosarul va avea menţionat “Candidatură pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Ram Termo Verde S.R.L. Buzău – numele, prenumele și domiciliul” candidatului. Plicurile conţinând candidaturile se desigilează numai în prezenţa Comisiei de selecție, numită prin hotărâre a Consiliului Local Municipal Buzău.
 3. Candidaţii vor fi anunţaţi telefonic şi prin e-mail în situația în care termenele de mai sus vor suferi modificări. De asemenea toate comunicările prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 vor fi făcute telefonic și/sau prin e-mail.
 4. Scrisoarea de așteptări este aprobată prin H.C.L. Buzău nr. 286/22.12.2020.
 5. Persoane de contact

Comisia de selecţie:

 • Președinte, Ionuț-Sorin Apostu, telefon: 0238.710.204; 0747.020.096;
 • Secretar comisie de selecție: Andra Tudose-Alexandru, telefon: 0238.721.407.

Comisia de selecție,

Președinte,

Ionuț-Sorin Apostu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button