Anunțuri

Anunț public al Primăriei municipiului Râmnicu Sărat

ANUNT

          In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134 si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 31.01.2023, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare nr.3/25.01.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

2. Proiect de hotarare nr.4/25.01.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli definitiv al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2022, al bugetului din subventii si venituri proprii definitiv pe anul 2022, precum si bugetul creditelor interne pe anul 2022 si a listei finale a obiectivelor de investitii pe surse bugetare pe anul 2022

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

3. Proiect de hotarare nr.5/25.01.2023 privind actualizarea cu rata inflatiei de 13,8% a nivelului redeventelor/chiriilor aferente raporturilor juridice contractuale avand ca obiect concesionarea/ inchirierea terenurilor proprietate publica/privata a Municipiului Rm.Sarat, a tarifului  pentru exercitarea dreptului de acces  pe proprietatea publica a Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor lunare pentru terenurile proprietatea Municipiului Rm.Sarat utilizate in vederea desfasurarii unor activitati sezoniere sau ocazionale/aferente imobilelor aflate in proprietatea Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor aferente spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta, proprietate a Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor pentru utilizarea suprafetelor de teren din zona drumurilor judetene, precum si a pretului superficiei, pentru anul fiscal 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

4. Proiect de hotarare nr.6/25.01.2023 privind aprobarea prelungirii prin acte aditionale a duratei de valabilitate a contractelor de inchiriere, a recalcularii chiriilor lunare in conformitate cu prevederile legale in vigoare si actualizarea chiriilor lunare cu rata inflatiei pentru locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, situate in Municipiul Rm.Sarat, strada Industriei nr.2 (ANL 1), respectiv strada Industriei nr.4 (ANL 2), judetul Buzau

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

5. Proiect de hotarare nr.7/25.01.2023 privind  organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat pentru anul scolar 2023-2024

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

6. Proiect de hotarare nr.8/25.01.2023 privind aprobarea Raportului privind numirea finala a candidatului selectat pentru functia de membru al Consiliului de Adminstratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, intocmit de catre Comisia de selectie infiintata prin HCL nr.223/29.09.2022, precum si mandatarea reprezentantilor Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pentru numirea administratorului la societatea mai sus mentionata

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

7. Proiect de hotarare nr.9/25.01.2023 privind stabilirea categoriilor de indicatori cheie de performanta pentru S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

8. Proiect de hotarare nr.10/25.01.2023 privind aprobarea Regulamentului privind atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

9. Proiect de hotarare nr.11/25.01.2023 privind aprobarea instituirii unui drept de uz si servitute legala de trecere subterana si supraterana, cu titlu gratuit, pe terenul in suprafata totala masurata de 1.784 mp, situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Intrarea Orizont nr.1A, judetul Buzau, inscris in Cartea Funciara nr.32462 a localitatii Ramnicu Sarat, avand numar cadastral 32462, teren transmis in folosinta gratuita Agentiei Nationale pentru Locuinte, pe durata executiei investitiei “Locuinte pentru tineri destinate inchirierii”, in favoarea ENGIE ROMANIA S.A si DISTRIGAZ SUD RETELE SRL, pe toata perioada de existenta a conductelor de gaze naturale si a bransamentelor necesare alimentarii cu gaze naturale din sistemul de distributie al gazelor naturale

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

10. Proiect de hotarare nr.12/25.01.2023 privind atribuirea de locuinte sociale din fondul locativ apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

11. Proiect de hotarare nr.13/25.01.2023 privind repartizarea, in vederea inchirierii, fara licitatie publica, a unui spatiu cu destinatia – sediu partid, in suprafata utila de 39,88 mp, situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Principele Ferdinand nr.45, judetul Buzau, catre PRO ROMANIA –Organizatia Municipala Ramnicu Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

12. Proiect de hotarare nr.14/25.01.2023 privind actualizarea amplasamentelor aferente parcarilor de resedinta din Municipiul Ramnicu Sarat (prin infiintarea unor noi locuri de parcare de resedinta, respectiv prin excluderea anumitor locuri de parcare de resedinta), in vederea utilizarii acestora in derularea contractului nr.7479/11.04.2012 pentru delegarea directa, prin concesiune, a gestiunii activitatii de administrare a parcarilor de resedinta din Municipiul Ramnicu Sarat, prelungit prin acte aditionale, si incheierea unui act aditional la acesta avand ca obiect actualizarea bunurilor de retur-bunuri puse la dispozitia concesionarului in derularea contractului anterior mentionat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

13. Proiect de hotarare nr.15/25.01.2023 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale ce vor fi furnizate de catre Directia de Asistenta Sociala Rm.Sarat in anul 2023, in vederea administrarii si finantarii acestora din bugetul local al UAT-Municipiul Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

14. Proiect de hotarare nr.16/25.01.2023 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2023 pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

15. Proiect de hotarare nr.17/25.01.2023 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

16. Proiect de hotarare nr.18/25.01.2023 privind aprobarea Inventarului terenurilor disponibile apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, ce pot fi atribuite in folosinta gratuita conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

17. Proiect de hotarare nr.19/25.01.2023 privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren  de 300 mp apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Extindere Bariera Focsani (parcela 48), strada Timisului nr.14, judetul Buzau, pe care este executata o constructie C1 cu destinatia de locuinta, aflata la stadiul  de executie de fundatie,  catre doamna Raduta Simona-Geanina, in vederea intrarii in legalitate in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, actualizata si finalizarii unei locuinte proprietate personala (continuare lucrari), la adresa mai sus mentionata, coroborat cu incetarea atribuirii in folosinta gratuita a aceluiasi teren catre doamna Raduta Simona-Geanina

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

18. Proiect de hotarare nr.20/25.01.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Realizare sens giratoriu Cartier Bariera Focsani”, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

19. Proiect de hotarare nr.21/25.01.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie-D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie de unitati de invatamant in Municipiul Ramnicu Sarat- Scoala Gimnaziala „Gheorghe Vernescu”-Gradinita cu Program Prelungit nr.2 din strada Lalelelor nr.1, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

20. Proiect de hotarare nr.22/25.01.2023 privind aprobarea incheierii Actului aditional nr.12/2022 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat pentru activitatile privind „colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori” si „colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora” nr.67464/10032/07.10.2019, incheiat intre UAT-Municipiul Rm.Sarat si S.C RER SUD S.A, in conformitate cu prevederile O.U.G nr.133/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.92/2021 privind regimul deseurilor, precum si a Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr.101/2006

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

21. Proiect de hotarare nr.23/25.01.2023 privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al Municipiului Rm.Sarat, pentru anul 2022

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

22. Proiect de hotarare nr.24/25.01.2023 privind modificarea art.1, alin.(1) din HCL nr.40/19.02.2021 privind desemnarea a trei consilieri locali care sa faca parte din Comisia pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, la nivelul Municipiului Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

23. Proiect de hotarare nr.25/25.01.2023 privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul  Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 17.02.2023, ora 1200 (sau 20.02.2023, ora 1200 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ”

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

24. Proiect de hotarare nr.26/25.01.2023 privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 17.02.2023, ora 1200 (sau în data de 20.02.2023, ora 1200 – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4) si nr.I.5) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.23/16.01.2023 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.3545/17.01.2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

25. Proiect de hotarare nr.27/25.01.2023 privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul  Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 17.02.2023, ora 1300 (sau 20.02.2023, ora 1300 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ”

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

26. Proiect de hotarare nr.28/25.01.2023 privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data 17.02.2023, ora 1300 (sau 20.02.2023, ora 1300 – daca e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2) si nr.I.3) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.22/16.01.2023 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.3544/17.01.2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

27. Proiect de hotarare nr.29/25.01.2023 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile februarie 2023-aprilie2023
– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Alte probleme ale activitatii curente:

  1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 13.12.2022-17.01.2023;
  2. Raport privind accesul la informatiile de interes public conform Legii nr.544/2001 in anul 2022;
  3. Raport privind transparenta decizionala conform Legii nr.52/2003 in anul 2022 la nivelul Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat ;
  4. Raport semestrial privind activitatea de solutionare a petitiilor semestrul II al anului 2022;
  5. Raport al Comisiei de analiza si verificare a activitatii Administratiei Domeniului Public intocmit de catre Comisia de analiza si verificare infiintata prin HCL nr.234/31.10.2022;
  6. Raport de activitate al Politiei Locale Rm.sarat pe anul 2022;
  7. Raport de activitate al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Rm.Sarat pe anul 2022;
  8. Proces-verbal si hotarari adoptate in cadrul sedintei AGA ADI “Buzau 2008” din data de 16.12.2022;
  9. Convocatorul, ordinea de zi si materialele pentru sedinta AGA ADI “Buzau 2008” din data de 20.01.2023

Publicăm astăzi 25.01.2023 pe site-ul Primăriei www.primariermsarat.ro la Sectiunea Consiliul local/Proiecte de hotărâri, proiectele de hotărâre mai sus mentionate si afisam la avizier Procesul verbal de afisare nr.                          5055/25.01.2023.

Primar,

CÎRJAN SORIN-VALENTIN

Cosmin Șontică

Vă mulțumim pentru vizită! Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau pe WhatsApp.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
error: Textul nu poate fi copiat!