Știrile zilei

Consilierii județeni se reunesc în ședință. Iată lista proiectelor de hotărâre

Joi, consilierii județeni sunt convocați în ședința ordinară a lunii iulie pentru a supune dezbaterii și aprobării 24 de proiecte de hotărâre.

Acestea vizează rectificări de buget, înlocuirea fostului subprefect al județului Buzău Lucian Foca cu Leonard Dimian în cadrul ATOP, finanțarea taberelor unor copii din România și Republica Moldova și aprobarea unor documentații tehnico economice pentru reabilitarea unor drumuri județene.

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE   Nr. 211 privind convocarea Consiliului judeţean  în şedinţa ordinară a lunii iulie 2019

       Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,

        În temeiul art.134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art.196 alin.(1), lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE :

          Art.1.(1) Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară,  JOI, 25 IULIE 2019, ORA 900.

                  (2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala „Dimitrie Filipescu” cu următoarea ordine de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRI PRIVIND:

 1. Aprobarea numărului de personal, a numărului de funcții publice, a organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău – formă actualizată conform Codului administrativ;
 2. Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul II 2019 pe cele două secțiuni;
 3. Aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2018 – formă actualizată 1;
 4. Rectificarea a III-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2019;
 5. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău;
 6. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;
 7. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Bibliotecii Județene „V. Voiculescu” Buzău;
 8. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
 9. Aprobarea finanțării participării unor elevi buzoieni și moldoveni în tabere din Republica Moldova și România;
 10. Revocarea/validarea unui membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău;
 11. Completarea anexei nr. 14y la Hotărârea Consiliului Județean Buzău        272/2018 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2019;
 12. Completarea Subcapitolului 4.9 „Eficiență energetică” la Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Buzău și Planul de Acțiuni 2014-2020;
 13. Aprobarea modificării bugetului proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca V. Voiculescu” Buzău;
 14. Aprobarea Proiectului Tehnic de execuţie, a indicatorilor tehnico-economici şi pentru actualizarea bugetului proiectului „Restaurarea, conservarea şi modernizarea imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 40, în vederea înfiinţării Centrului Muzeal I.C. Brătianu”;
 15. Aprobarea modificării bugetului proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău”;
 16. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
 17. Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău;
 18. Aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2018 la Societatea „DOMENII PREST SERV” SRL Buzău;
 19. Aprobarea unor măsuri la Societatea „DOMENII PREST SERV” SRL Buzău;
 20. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a Planului de administrare al administratorilor la Societatea „DOMENII PREST SERV” SRL Buzău;

        Art.2. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

        Art.3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței din 25.07.2019 se transmit, spre avizare, comisiilor de specialitate, după cum urmează:

1.   Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului – pct. 1 – 20;

2.   Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice , respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor – pct. 1 – 20;

 1. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură – pct. 12, 13, 14, 15 și 20;
 2. Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură – pct. 1,11,16,17 și 20;
 3. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism – pct. 9 și 20.

Art.4. Consilierii județeni pot formula, în ședințele comisiilor de specialitate amendamente la toate proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.

Art.5. Secretarul Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

         BUZĂU , 18 IULIE 2019

                         PREŞEDINTE,

                 PETRE-EMANOIL NEAGU

loading...

Cosmin Șontică

Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau WhatsApp.

Adaugă un comentariu

Click aici pentru a adăuga un comentariu

Statistici T5