CORONAVIRUSEducaţieȘtirile zilei

Îți dorești o carieră în Poliție? | IPJ Buzău a făcut anunțul

Cei care își doresc o carieră în Poliţia Română se pot înscrie în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne. IPJ Buzău a transmis un comunicat privind oferta educațională a MAI. Toate datele despre concursurile de anul acesta pot fi obținute din anunțul de mai jos:

A N U N Ţ

privind organizarea recrutării şi selecţiei candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne

– Sesiunea 2017-

          În conformitate cu prevederile Dispoziţiei Inspectorului General al Poliţiei Române nr.26 din 11.04.2016, Inspectoratul de Politie Judeţean Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfăşoară activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru participarea la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii, care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.

Secţiunea 1 – Activităţi de recrutare şi etape eliminatorii de selecţie a candidaţilor recrutaţi

 1. Responsabilităţi şi atribuţii

Candidaţii care optează pentru participarea la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ pentru formarea iniţială, în armele şi specializările/specialităţile pentru care unităţile I.G.P.R au sarcini de recrutare, în sesiunea 2017, trebuie:

 1. a) să se exprime personal, liber, fără echivoc şi în deplină cunoaştere a condiţiilor şi criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească în vederea participării la etapele concursului de admitere;
 2. b) să formuleze în scris opţiunea potrivit ofertei educaţionale;
 3. c) să se adreseze pentru recrutare potrivit organizării administrativ-teritoriale şi specialităţii pentru care optează, în raport de domiciliul/reşedinţa înscris/ă în cartea de identitate;
 4. d) să îndeplinească în mod cumulativ condiţiile şi criteriile stabilite de actele normative şi dispoziţiile incidente;
 5. e) să se prezinte şi să promoveze evaluarea psihologică pentru a fi declaraţi “Apt psihologic” de către specialiştii Centrului de Psihosociologie al M.A.I., conform prevederilor legale în vigoare;
 6. f) să constituie fişa medicală completată la toate capitolele de specialitate prevăzute şi concluzionată: “Apt pentru instituţii de învăţământ MAI”, conform prevederilor legale în vigoare;
 7. g) să constituie dosarele de candidat în volum complet şi la termenul limită prevăzut pentru transmiterea acestora la instituţiile de învăţământ organizatoare/D.M.R.U. – I.G.P.R..

 1. Depunerea candidaturii

Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la instituţii de învăţământ superior ale M.A.I., M.Ap.N şi S.R.I – forma de învăţământ cu frecvenţă precum şi la unităţile de învăţământ postliceal ale M.A.I. şi M.Ap.N se realizează potrivit reglementărilor în vigoare, în raport de domiciliul/reşedinţa candidatului înscris/ă în cartea de identitate, potrivit organizării administrativ-teritoriale şi specialităţii pentru care optează, conform ofertei educaţionale.

                La instituţiile de învăţământ superior ale M.Ap.N, precum şi pentru Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din cadrul S.R.I., pe locurile M.A.I, repartizarea pe structuri beneficiare se face în limita locurilor prevăzute acestora pe arme şi specializări, după desfăşurarea concursului, în ordinea strict descrescătoare a mediilor de admitere şi în baza opţiunii.

 • Constituirea dosarelor de recrutare
 1. Condiţii şi criterii specifice privind recrutarea candidaţilor – învăţământ postliceal şi învăţământ superior – forma cu frecvenţă

 (1) Pentru a participa la concursul de admitere în instituţii de învăţământ superior ale M.A.I, M.Ap.N şi S.R.I şi unităţi de învăţământ postliceal ale M.A.I şi M.Ap.N, forma de învăţământ cu frecvenţă, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi (d.n.1999), iar în cazul candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
 6. f) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, iar candidaţii la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
 7. g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 8. h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 11. k) îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.
 12. l) să aibă vârsta de până la 27 de ani (d.n.1990), împliniţi în anul participării la concursul de admitere, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar (candidaţii pentru locurile M.A.I la instituţii de învăţământ ale M.Ap.N);
 13. m) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile; candidaţii pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină trebuie să aibă înălţimea de minimum 1,60 m;
 14. n) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 15. o) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 16. p) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.
 17. q) candidaţii care au fost declaraţi „admis” la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

(2) Suplimentar condiţiilor şi criteriilor prevăzute la alin. (1), persoanele care intenţionează să candideze la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”Bucureşti trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. au cetăţenie română şi domiciliul stabil în România (atât candidaţii cât şi soţii/soţiile acestora, în cazul celor căsătoriţi);
 2. au vârsta de până la 23 ani împliniţi în cursul anului 2017 (d.n.1994);
 3. sunt absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat sau cu adeverinţă care dovedeşte susţinerea examenului de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2017;
 4. au avut pe durata studiilor liceale mediile anuale la purtare minimum 8,00 şi media minimă la examenul de bacalaureat 7,00;
 5. cunosc foarte bine şi au capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română;
 6. nu au repetat, în timpul liceului, unul sau mai mulţi ani de studiu, din motive imputabile;
 7. sunt „apţi medical” conform baremelor stabilite de S.R.I;
 8. sunt apţi psihologic;
 9. au o conduită civică şi morală corespunzătoare;
 10. nu au fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie şi nu au executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni din culpă; nu sunt în curs de cercetare sau judecată;
 11. în situaţia în care fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, să declare în scris că după admitere renunţă la calitatea de membru al acestora;
 12. candidaţii care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale să declare sub semnătură că odată cu admiterea vor renunţa la aceste calităţi;
 13. sunt dispuşi ca, după finalizarea ciclului de formare profesională în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, să desfăşoare activităţi, în calitate de ofiţeri de informaţii, în orice zonă a teritoriului naţional, potrivit intereselor şi nevoilor instituţiei, în conformitate cu angajamentul semnat cu unitatea care întocmeşte dosarul de candidat;
 14. acceptă, în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de legislaţia în vigoare;
 15. acceptă efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, precum şi verificările de securitate, prevăzute în G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informaţii secrete de stat;
 16. în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, în conformitate cu art. 142 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, vor achita contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care au beneficiat anterior cu finanţare de la bugetul de stat. Încasarea sumei reprezentând contravaloarea serviciilor de şcolarizare se realizează de către instituţia de învăţământ superior de stat care a asigurat şcolarizarea. Cu ocazia înmatriculării în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, candidaţii vor prezenta dovada că au efectuat integral sau efectuează în rate plata serviciilor de şcolarizare.

(3) De la condiţiile de înscriere stabilite pentru persoanele care intenţionează să candideze la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” nu se acordă derogări.

            (4) Nu se pot înscrie la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti:

 1. tinerii care fac parte din organizaţii aflate în afara legii, precum şi cei care nu dovedesc respect şi devotament faţă de valorile democraţiei, faţă de statul de drept şi instituţiile sale;
 2. adepţii unor culte sau organizaţii religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar;
 3. cei cunoscuţi ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofiţer de informaţii;
 4. tinerii care anterior şcolarizării au consumat sau au desfăşurat operaţiuni cu plante, substanţe sau amestecuri de substanţe stupefiante, psihotrope sau susceptibile a avea efecte psihoactive, aflate sub control naţional ori prevăzute în convenţiile internaţionale la care România este parte.

 1. Înscrierea candidaţilor. Dosarele de recrutare ale candidaţilor

Cererile de înscriere a candidaţilor (se completează la momentul înscrierii):

– până la data de  26.05.2017 (candidaţii care optează pentru instituţiile de învăţământ superior ale M.A.I, M.Ap.N şi S.R.I) şi şcolile postliceale ale M.Ap.N,

– până la data de 21.07.2017 (candidaţii care optează pentru unităţile de învăţământ postliceal ale M.A.I. – Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca).

Dosarul de recrutare a candidaţilor pentru concursul de admitere în instituţii de învăţământ superior ale M.A.I, M.Ap.N şi unităţi de învăţământ postliceal ale M.A.I şi M.Ap.N, curs cu frecvenţă, se constituie din următoarele acte şi documente:

 1. a) cererea de înscriere, înregistrată la unitatea cu atribuţii de recrutare;
 2. b) copie a diplomei de bacalaureat;

            – 1 – pentru absolvenţii anului în curs candidaţi pentru unităţile de învăţământ postliceal ale M.A.I.,adeverinţă care atestă promovarea examenului de bacalaureat (în care se menţionează media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma);

 2 – pentru absolvenţii anului în curs candidaţi pentru instituţii de învăţământ superior ale M.A.I, M.Ap.N şi S.R.I adeverinţă eliberată de liceu din care să reiasă faptul că sunt înscrişi la sesiunea de bacalaureat 2017. (ATENȚIE! Aceştia au obligaţia, de a depune ulterior, adeverinţa care atestă promovarea examenului de bacalaureat, cu specificaţiile de la pct.1, la momentul înscrierii la instituţia de învăţământ, sub rezerva neînscrierii pentru probele de selecţie şi verificare a cunoştinţelor)

 1. c) copie a foii matricole;
 2. d) copii ale următoarelor documente: act de identitate şi certificat de naştere pentru candidat şi, dacă este cazul, carnet de muncă/certificat stagiu de cotizare şi/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi dacă este cazul, livret militar, certificat de căsătorie, certificat de naştere soţie/soţ şi fiecare copil, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă; ATENȚIE !!! La momentul depunerii documentelor, candidaţii vor avea asupra lor originalele copiilor documentelor solicitate (diplomă bacalaureat, foaie matricolă, act de identitate, certificate), în vederea certificării conformităţii cu originalul de către ofiţerul de recrutare, conform O.U.G. nr.41/2016. În cazul în care se depun la dosar copii legalizate ale acestora, nu mai este necesară prezentarea originalelor la depunerea dosarelor.
 3. e) curriculum vitaeEuropass (CV) – instrucţiunile pentru completarea CV- ului Europass pot fi accesate pe pagina http://europass.cedefop.europa.eu; (Anexa 1)
 4. f) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului; (Anexa 2 şi Anexa 3)
 5. g) cazierul judiciar al candidatului;
 6. h) fişa medicală tip de încadrare în MAI;
 7. i) o fotografie color 9×12 cm portret şi trei fotografii color 3×4 cm – portret;
 8. j) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare. (Anexa 4)

(1) Pot fi recrutaţi numai absolvenţi de liceu care au promovat examenul naţional de bacalaureat şi care prezintă la recrutare diploma de bacalaureat ori diplomă echivalentă cu aceasta.

(2) Excepţie de la prezentarea actului de studii la recrutare fac candidaţii promoţiei  2017, care depun adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ la care au susţinut examenul de bacalaureat fie la dosarul de recrutare, fie în momentul înscrierii la instituţia de învăţământ pentru probele de selecţie şi verificare a cunoştinţelor.

(3) Candidaţii care au absolvit studii liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă acesteia), au obligaţia de a prezenta pentru constituirea dosarului de candidat, suplimentar, următoarele acte:

 1. a) atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.N.C.S., în copie, care va fi certificată cu originalul (prezentat la depunerea dosarului) de către ofiţerul de recrutare; în cazul în care se prezintă copie legalizată, aceasta se acceptă;
 2. b) diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în copie, tradusă şi legalizată;
 3. c) foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă şi legalizată.

(4) Candidaţii care optează pentru înscrierea candidaturilor pe locurile alocate distinct etniei rome sau minorităţilor naţionale depun o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice constituită potrivit legii, care să le ateste apartenenţa la etnie, respectiv la minoritate.

(5) În urma aprobării solicitărilor beneficiarilor O.M.A.I. nr.35/2014 şi Ordinul M.A.I. nr. 108/2014, aceştia vor depune suplimentar, în fotocopie, la dosarul de recrutare şi documentele solicitate de actele normative menţionate.

            (6) Candidaţii olimpici pentru învăţământul superior – forma de învăţământ cu frecvenţă, depun copii de pe diplomele care certifică premiile obţinute la olimpiadele şcolare naţionale şi internaţionale la disciplinele din cadrul probei de evaluare a cunoştinţelor pentru facultatea unde optează. Copiile vor fi certificate cu originalele (prezentate la depunerea dosarului) de către ofiţerul de recrutare; în cazul în care se prezintă copii legalizate, acestea se acceptă;

(7) Candidaţii înscrişi pe locurile M.A.I. la Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” efectuează examinarea medicală specială la Centrul de Medicină Navală Constanţa.

(8) Candidaţii înscrişi pe locurile M.A.I. la Școala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” susţin proba psihotehnică la sediul unităţii de învăţământ postliceal în perioada 07 – 08 august 2017, potrivit graficului concursului de admitere care este disponibil la adresa http://ncoacademy.ro.

DEPUNERE DOSARE

Cererile de înscriere a candidaţilor pentru concursul de admitere se vor primi începând cu data 24.04.2017 şi până la data de 26.05.2017 (candidaţii care optează pentru instituţiile de învăţământ superior ale M.A.I, M.Ap.N şi S.R.I, precum şi pentru unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N), respectiv până la data de 21.07.2017 (candidaţii care optează pentru unităţile de învăţământ postliceal ale M.A.I).

Datele limită până la care candidaţii vor depune dosarul de recrutare în volum complet sunt:

 • 06.2017, ora 12:00, pentru Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza’’- Bucureşti (forma de învăţământ cu frecvenţă şi frecvenţă redusă);
 • 06.2017, ora 12:00 pentru instituţiile de învăţământ superior ale M.Ap.N. şi S.R.I., precum şi pentru unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N.;
 • 08.2017, ora 12:00 pentru unităţile de învăţământ postliceal ale M.A.I.
 1. Examinarea medicală

(1) Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la unităţile medicale teritoriale ale MAI  – Centrul Medical Judeţean Buzău şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare.

Fişa medicală se completează, astfel:

 1. a) se eliberează personal candidaţilor în baza adresei structurii de resurse umane a unităţii de recrutare, care este înmânată candidaţilor la momentul înscrierii;
 2. b) după examinarea generală şi măsurarea indicilor antropometrici, în situaţia observării directe a existenţei la candidaţi a diverselor semne particulare sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară ori în situaţia în care înălţimea nu corespunde criteriului minim de 1,65 metri pentru femei, 1,70 metri pentru bărbaţi, respectiv de minimum 1,60 metri în cazul candidaţilor pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină, fişa medicală se transmite, cu adresă, structurii de resurse umane. Structura de resurse umane face menţiunea „NEPROMOVAT” iar procedurile de recrutare încetează pentru cel în cauză (nu i se întocmeşte dosar de recrutare);
 3. c) se încheie pentru cei care îndeplinesc cumulativ toate criteriile medicale, prin acordarea avizului “Apt” pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I..

(2) Fişele medicale cu menţiunea „INAPT” pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I. se păstrează/arhivează la nivelul centrelor medicale judeţene/centrelor medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu, iar structura de resurse umane este informată cu privire la acest aspect. Structura de resurse umane încetează procedurile de recrutare pentru cel în cauză (nu i se întocmeşte dosar de recrutare).

 1. Evaluarea psihologică

            Examinarea psihologică a candidaţilor, se efectuează la nivelul I.P.J. Buzău, de către specialiştii din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., potrivit planificării întocmite împreună cu inspectoratele judeţene de poliţie. Tabelul privind candidaţii programaţi la testare, data şi ora examinării, documentele şi materialele necesare, locul de desfăşurare al acesteia precum şi rezultatele testării vor fi afişate pe site-ul http://bz.politiaromana.ro

            Candidaţii înscrişi au OBLIGAŢIA de a urmări site-ul respectiv şi de a se informa permanent cu privire la orice modificare adusă cu privire la admiterea 2017.

Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică sau au fost declaraţi „Inapt medical”, activitatea de recrutare încetează.

 1. Opţiuni multiple

(1) Candidaţii au posibilitatea să opteze pentru locurile M.A.I la una sau mai multe instituţii de învăţământ superior ale M.A.I, M.Ap.N şi S.R.I şi unităţi de învăţământ postliceal ale M.A.I şi M.Ap.N, în măsura în care graficele/calendarele de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de selecţie şi de evaluare a cunoştinţelor.

(2) Candidaţii care formulează mai multe opţiuni vor constitui dosare de recrutare distincte pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care optează şi vor fi reluate procedurile stabilite pentru selecţie, respectiv probele de evaluare a cunoştinţelor.

(3) În cazul candidaţilor prevăzuţi la alin. (2), pe lângă toate documentele prevăzute pentru dosarul de recrutare, se depun în dosarele de recrutare suplimentare, fişa medicală şi rezultatul evaluării psihologice, în copii certificate pentru conformitate cu originalele prin parafa şi semnătura medicului/de către personalul care a realizat recrutarea, după caz.

 1. Încetarea activităţii de recrutare şi selecţie

            (1) Activitatea de recrutare şi selecţie încetează, pentru candidaţii aflaţi în următoarele situaţii:

 1. a) nu depun în termenul-limită dosarul de recrutare în volum complet;
 2. b) încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare şi selecţie;
 3. c) nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de admitere.

(2) În cazul în care identificarea situaţiilor menţionate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs, indiferent de anul de şcolarizare în care se află.

Secţiunea 2 – Înscrierea şi susţinerea concursului de admitere de către candidaţii selecţionaţi

 1. Înscrierea la selecţie a candidaţilor

(1) Candidaţii M.A.I care au dosarele de recrutare corect şi complet întocmite (inclusiv declaraţi “apt” psihologic şi medical în urma evaluărilor/examinărilor efectuate la unităţile de recrutare) se înscriu la sediul instituţiilor de învăţământ superior/unităţilor de învăţământ postliceal pentru care au optat, potrivit calendarului/graficului de admitere stabilit de către fiecare dintre acestea, prezentând documentele solicitate de organizatori şi participând la probele de concurs potrivit prevederilor regulamentelor/metodologiilor de admitere proprii fiecărei instituţii de învăţământ superior/unităţi de învăţământ postliceal.

Înscrierea candidaţilor M.A.I. la sediul instituţiei de învăţământ pentru care au optat este condiţionată de prezentarea următoarelor documente:

 1. a) cartea de identitate sau paşaportul, în original;
 2. b) diploma de bacalaureat sau adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează notele obţinute la probele de examen, media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma, (numai pentru absolvenţii promoţiei 2017) precum şi foaia matricolă a studiilor liceale – în original ori copie legalizată;
 3. c) alte documente solicitate prin metodologiile/regulamentele de admitere (ex.: acte de studii în original, dovada achitării contravalorii taxei de înscriere la concurs pentru candidaţii la Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti şi la alte instituţii de învăţământ la care M.A.I. are locuri aprobate, avize pentru dovedirea unor aptitudini, etc.).

(2) Copiile documentelor prevăzute la alin. (1) se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile prevăzute la alin. (2) nu se mai realizează.

(4) Unităţile de învăţământ postliceal ale I.G.P.R (şcolile de agenţi de poliţie din Câmpina şi Cluj) vor organiza şi desfăşura activităţi în vederea înscrierii, respectiv eliberării legitimaţiei de concurs în perioada 02 – 03.09.2017.

(5) Pentru înscrierea la probele eliminatorii organizate de către D.G.M.R.U.-M.A.I. pentru candidaţii cu opţiuni instituţiile de învăţământ superior/postliceal ale M.Ap.N., aceştia vor avea asupra lor cartea de identitate/paşaportul şi echipamentul sportiv necesar desfăşurării probelor de verificare a aptitudinilor fizice, potrivit baremelor şi criteriilor prevăzute pentru candidaţii la instituţiile de învăţământ ale M.A.I.. Susţin probele eliminatorii (contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice) în mod centralizat, la Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”, în perioada 6-7 iulie 2017, ora 07.30, potrivit planificării DGMRU care va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor în timp util, prin postarea acesteia pe site-ul M.A.I. la secţiunea carieră/instituţii de învăţământ.

(6) Candidaţii selecţionaţi de MAI pentru instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N. care au promovat probele eliminatorii se înscriu la sediul instituţiilor pentru care au optat şi au întocmit dosar de recrutare şi participă la probele de admitere conform graficelor/calendarelor stabilite de acestea prin metodologii proprii.

(7) Candidaţii M.A.I. la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” se înscriu la sediul acesteia, prezentând documentele solicitate de organizatori şi participă la probele eliminatorii – contravizita medicală, probele de aptitudini fizice, stabilirea nivelului de cunoaştere a unei limbi străine, proba de creativitate, precum şi la probele scrise, potrivit graficului/calendarului admiterii şi prevederilor cuprinse în oferta publică de şcolarizare a acestei instituţii, în perioada 17-21 iulie 2017.

            (8) Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti organizează şi desfăşoară concursul de admitere în perioada 24 iulie – 11 august, activităţile specifice înscrierii, desfăşurării probelor eliminatorii şi a probei de verificare a cunoştinţelor fiind stabilite şi planificate prin Regulamentul concursului de admitere 2017, disponibil pe pagina oficială a instituţiei de învăţământ.

 1. Conţinutul şi desfăşurarea concursului de admitere

(1) Concursul de admitere cuprinde probe eliminatorii (contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice) şi probe de verificare a cunoştinţelor (test grilă/proba de cunoştinţe la disciplinele de concurs) desfăşurate la sediile instituţiilor de învăţământ.

(2)  Contravizita medicală a candidaţilor se realizează de către o subcomisie medicală constituită din specialişti desemnaţi de Direcţia Medicală a M.A.I., care examinează candidaţii, verifică înscrisurile fişei medicale tip M.A.I. şi finalizează examenul medical prin emiterea unui aviz medical cu menţiunea apt sau inapt, după caz. Rezultatul verificării îndeplinirii criteriilor privind înălţimea minimă şi existenţa semnelor particulare evidente sau a tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se comunică comisiei de concurs în vederea dispunerii măsurilor necesare, potrivit competenţelor.

(3) Verificarea aptitudinilor fizice a candidaţilor, cu excepţia celor pentru Academia Naţională de Informaţii ”Mihai Viteazul”, se realizează conform probelor şi baremelor prevăzute în Anexa 5  numai pentru candidaţii care au promovat examenul medical.

Pentru susţinerea probelor de verificare a aptitudinilor fizice, candidaţii se vor prezenta cu echipamentul sportiv necesar, conform planificării.

La probele etapei de selecţie – contravizita medicală şi susţinerea probelor fizice –  nu se admit contestaţii, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.

 1. Susţinerea probelor eliminatorii la concursul de admitere

(1) Etapele de desfăşurare a probelor eliminatorii se vor consulta pe site-ul oficial al fiecărei unităţi organizatoare a concursului de admitere.

            (2) Unităţile de învăţământ postliceal ale I.G.P.R (şcolile de agenţi de poliţie din Câmpina şi Cluj) organizează şi desfăşoară probele eliminatorii, la sediul fiecărei instituţii, în perioada 04 – 08 septembrie 2017, conform graficelor stabilite de către fiecare unitate de învăţământ postliceal.

 1. Susţinerea probelor de verificare a cunoştinţelor la concursul de admitere

(1) Probele de verificare a cunoştinţelor sunt cele stabilite, după caz, în regulamentele/metodologiile de admitere sau de către comisiile de admitere  ale inspectoratelor generale.

(2) Detaliile privind conţinutul probelor de verificare a cunoştinţelor şi calendarul desfăşurării acestora la instituţiile de învăţământ superior/unităţile de învăţământ postlcieal ale M.A.I, M.Ap.N şi S.R.I se vor consulta pe site-ul oficial al fiecărei instituţii de învăţământ.

 (3) Proba de verificare a cunoştinţelor pentru admiterea la facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, este stabilită prin Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în anul 2017 şi constă în aplicarea unui test grilă la disciplinele: Istorie, Limba română şi Limba străină (engleză/franceză/germană/rusă/spaniolă potrivit opţiunii la înscriere);

(4) Unităţile de învăţământ postliceal ale I.G.P.R (şcolile de agenţi de poliţie din Câmpina şi Cluj) vor organiza şi desfăşura proba de verificare a cunoştinţelor în data de 09 septembrie 2017, cu respectarea metodologiei de admitere în vigoare.

Proba de verificare a cunoştinţelor va consta într-un test grilă la disciplinele limba română şi limba străină (engleză sau franceză, potrivit opţiunii la înscriere). Subiectele pentru proba de verificare a cunoştinţelor se vor formula din conţinutul Tematicii de concurs stabilită la nivelul Comisiei de admitere a I.G.P.R – sesiunea 2017.(Anexa 6)

            (5) Limba străină la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”: engleză/franceză/ germană/rusă, potrivit opţiunii la înscriere;

(6) la instituţiile de învăţământ superior şi unităţile de învăţământ postliceal ale MApN: limba engleză.

Recrutarea şi selecţia copiilor aflaţi în întreţinerea poliţiştilor răniţi sau decedaţi ca urmare a rănirii într-un accident de muncă şi a copiilor personalului militar, clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar ori, după caz, decedat, în timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu

                Art. 1 – Recrutarea şi selecţia candidaţilor beneficiari ai Ordinului M.A.I. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi, respectiv ai Ordinului M.A.I.. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat se va realiza în conformitate cu prevederile actelor normative interne privind activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I., ale dispoziţiilor D.G.M.R.U. – M.A.I. şi ale prezentei dispoziţii.

            Art. 2 – (1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor generale şi a criteriilor specifice de admitere revine unităţii de recrutare, care transmite la D.G.M.R.U. –M.A.I. propunerea privind înmatricularea şi documentaţia care fundamentează aceasta, în copie.

(2) Unităţile de recrutare, ca urmare a primirii directe a cererii de înmatriculare aprobată, vor constitui dosarul de recrutare pentru candidaţii aflaţi în situaţia de la alin. (1) şi alin. (2) ale prezentului articol. Dosarul va fi transmis de către unitatea de recrutare instituţiei de învăţământ pentru care optează şi conţine:

 1. a) documentele prevăzute de actele normative în vigoare pentru selecţia şi admiterea în instituţiile de învăţământ din cadrul M.A.I.;
 2. b) adeverinţă care să ateste faptul că este în continuarea studiilor pentru copilul major aflat în întreţinerea poliţistului rănit sau decedat ca urmare a rănirii într-un accident de muncă;
 3. c) formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (FIAM) sau, după caz, procesul-verbal de cercetare a evenimentului, în fotocopie;
 4. d) decizia medicală avizată sau certificatul-decizie medicală, emisă/emis pe numele poliţistului rănit sau al poliţistului decedat, în fotocopie;
 5. e) certificatul de deces al poliţistului decedat, dacă este cazul, în fotocopie.

            Art. 3 – Unităţile de recrutare vor inventaria informările anterioare transmise de către D.G.M.R.U.. – M.A.I.. cu privire la rezervarea locurilor din prezenta sesiune soluţionate în anul anterior şi informează candidaţii.

            Art. 4 – Unităţile de învăţământ postliceal ale I.G.P.R.. vor aduce la cunoştinţa candidaţilor, prin afişare, numărul de locuri pentru care se candidează şi numărul de locuri “rezervat pentru beneficiarii Ordinului M.A.I. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi, respectiv ale Ordinului M.A.I.. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat conform informărilor primite.

Art. 5 – Unităţile de recrutare planifică solicitantul pentru examinarea medicală şi evaluarea psihologică în mod similar celorlalţi candidaţi dacă s-a iniţiat procedura de constituire a dosarului de recrutare până la data de 26 mai 2017, în situaţia în care candidatul optează pentru Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”, respectiv 21 iulie 2017 pentru şcolile de agenţi şi aduce la cunoştinţa D.G.M.R.U.. – M.A.I.. rezultatele examinării medicale, evaluării psihologice, ale verificării îndeplinirii criteriului privind înălţimea minimă, precum şi existenţa unor semne particulare sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, ca urmare a observării directe.

Dispoziţii finale                        

(1) Candidaţii care optează pentru o instituţie de învăţământ superior, conform prevederilor art. 142 alin. (6), (61), (62) şi (63) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a fi înmatriculaţi în anul I de studii la instituţiile de învăţământ superior, candidaţii declaraţi „admis” care au mai beneficiat de un program de studii universitare finanţat de la bugetul de stat, integral sau parţial, vor face dovada achitării contravalorii studiilor, sau, după caz, vor depune la instituţia de învăţământ o declaraţie din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă. Absolvenţii de liceu ai promoţiei 2017 nu au obligaţia depunerii declaraţiei din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă.

(2) În perioada probelor de selecţie şi/sau de verificare a cunoştinţelor pentru admiterea la instituţii de învăţământ, candidaţii beneficiază de asistenţă medicală de urgenţă gratuită.

(3) Candidaţii declaraţi ”ADMIS” au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului şcolar/universitar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ la care au fost declaraţi „ADMIS”. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatriculare, respectiv la îndepărtarea din cadrul unităţii de învăţământ.

(4) Stabilirea încasării taxelor, respectiv a cuantumului acestora, revin fiecărei instituţii organizatoare, conform reglementărilor legale în vigoare.

Înscrierea şi depunerea dosarelor în volum complet se face după următorul program:

 • luni, marţi şi joi între orele 1000-1400,
 • miercuri între orele 1400-1800, la Centrul de Prevenire a Criminalităţii – Clubul Poliţiştilor, din municipiul Buzău, str. Unirii, bl. 16 I – 16 J, parter,

Alte informaţii suplimentare pot fi obţinute de pe site-ul de internet al instituţiei pentru care optează fiecare candidat, de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Buzău, situat în municipiul Buzău, str. Chiristigii, nr. 8-10 sau telefonic la numărul: 0238/40212.

TOATE INFORMAȚIILE PRIVIND PLANIFICAREA LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ ȘI ALTE ACTIVITĂȚI LEGATE DE RECRUTARE VOR FI POSTATE PE ADRESA  http://www.bz.politiaromana.ro.

loading...

Cosmin Șontică

Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau WhatsApp.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
Close
Close