Știrile zilei

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 165/10.08.2022 privind organizarea şi funcţionarea Târgului „TOAMNA BUZOIANĂ – 2022”

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 165/10.08.2022 privind organizarea şi funcţionarea Târgului „TOAMNA BUZOIANĂ – 2022”

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere:

– referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 179/CLM/10.08.2022;

– raportul de specialitate al Serviciului Evidenţă Patrimoniu şi Licitaţii înregistrat sub nr. 149.284/10.08.2022;

– avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

– avizul Comisiei juridică, pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenești;

– avizul Comisiei pentru educație, tineret, culte, activităţi social-culturale, activități sportive și de agrement;

– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 120/29.07.2010 pentru aprobarea concesionării Societății Comerciale „Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău, prin atribuire directă, a unui imobil proprietate publică a municipiului, situat în municipiul Buzău, Aleea Industriilor, Platforma DRĂGAICA și ale alin. 1 din art. 6 din contractul de concesiune nr.13.280/2010, modificat prin actul adițional nr. 16.133/2014;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 85/28.04.2022 privind completarea obiectului de activitate al Societății Comerciale „Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău.

-prevederile Legii nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare,

-prevederile Legii nr. 52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică;

-adresa nr. …………………….. a responsabilului cu societatea civilă, din cadrul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri.

În temeiul  prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) și d), alin. (4), lit. f), alin. (7) , lit. p), art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. g), alin. (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. cc), precum şi art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1.- (1) Se aprobă funcţionarea, în municipiul Buzău, în perioada 18 –  25 septembrie 2022, a Târgului „TOAMNA BUZOIANĂ – 2022”.

(2) Organizarea şi funcţionarea târgului se va asigura sub supravegherea primarului municipiului, prin Societatea Comercială „Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău, Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” Buzău și Direcția pentru Agricultură Județeană Buzău, în incinta Pieței Volante Drăgaica, pe terenul proprietate publică a municipiului Buzău, atestat conform poziţiei nr. 1.288 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.1.348/2001, teren folosit în mod tradiţional în acest scop – Platforma Drăgaica.

Art. 2. – Se aprobă Regulamentul privind organizarea Târgului „TOAMNA BUZOIANĂ – 2022” în incinta Pieței Volante Drăgaica, prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Se aprobă taxele care vor fi percepute de Societatea Comercială „Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău, stabilite pentru perioada de funcționare a Târgului „TOAMNA BUZOIANĂ – 2022”, prevăzute în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Societatea Comercială „Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău va perfecta cu agenții economici și persoanele fizice autorizate selectate contracte de închiriere.

Art. 4. – Se aprobă componența Comisiei desemnate pentru organizarea Târgului „TOAMNA BUZOIANĂ – 2022”, comisie prevăzută în Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5.- Pentru acoperirea cheltuielilor necesare organizării şi funcţionării târgului se pot utiliza şi veniturile realizate din alte taxe încasate de Municipiul Buzău în contul deschis de către Direcția Finanțe Publice Locale pentru colectarea taxelor din Târgul TOAMNA BUZOIANĂ.

Art. 6.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidență Patrimoniu și Licitații, Direcţiei Finanţe Publice Locale, Societății Comerciale „Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău și Centrului Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” Buzău, precum și Direcția pentru Agricultură Județeană Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărări.

Art. 7 – Potrivit art. 243, alin. 1, lit. e din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, secretarul general al municipiului Buzău va asigura comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a prezentului act administrativ.

INIȚIATORUL PROIECTULUI,

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU

Constantin Toma

Cosmin Șontică

Vă mulțumim pentru vizită! Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau pe WhatsApp.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button