Știrile zilei

Spitalul Județean Buzău face angajări

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:
 • 1 post de economist, gradul II, la Serviciul de Management al Calității Serviciilor Medicale;
 • 1 post șofer II la Serviciul Aprovizionare Transport;
 • 1 post muncitor calificat IV – frigotehnist, la Serviciul Administrativ.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • economist:
  • studii – diplomă de licență;
  • 6 luni vechime în specialitate;
  • cunoștințe operare PC, Word, Excel.
 • șofer II:
  • studii – diplomă de absolvire a învățământului mediu sau profesional;
  • permis de conducere pentru șofer profesionist, categoria B și C;
  • 3 ani vechime ca șofer;
  • aviz psihologic pentru șofer profesionist.
 • muncitor calificat IV – frigotehnist:
  • diplomă de absolvire a învățământului mediu sau profesional;
  • certificat calificare frigotehnist;
  • fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 noiembrie 2019, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 04 decembrie 2019, la ora 10.00: proba scrisă;
 • 10 decembrie 2019: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău telefon 0238/720.689, interior 207.

loading...

Cosmin Șontică

Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau WhatsApp. Vă mulțumim!

3 comentarii

 1. Sunt niste cacati in Buzau care pun presiune pe Spitalul judetean. Ma cacatilor fara meserie, ma limbrici drogati, spitalul ala in care eu am muncit 40 de ani tine in picioare judetul asta ma lichele jegoase si invatate la mocangeala!
  Puslamalele dracului ce sunteti, ce rau v-a facut spitalul județean? Nu a fost un director mai bun ca omul asta care conduce de aproape cinci ani. Proștilor.

  1. Stii care este singura problema???bă cacatule care ai „muncit” adica dormit 40 de ani,este ca accesul acolo este pt cei impliniti financiar.
   Nu pt cei care muncesc sa aibe bani sa plateasca facturile si taxele aferente.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
Close
Close