Știrile zilei

Vrei să fii polițist la Rutieră? IPJ Buzău face angajări

Inspectoratul de Poliție Județean Buzău scoate la concurs patru posturi vacante de agent de poliţie, candidații urmând a fi recrutați din sursă externă.

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (22) şi alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și ale Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare şi cu Nota-Raport nr.555745/02.06.2022;

Inspectoratul de Poliție Județean Buzău, cu sediul în str. Chiristigii, nr. 8-10, organizează,

C  O  N  C  U  R  S :

Secţiunea I – POSTURILE SCOASE LA CONCURS

Pentru ocuparea a 4 (patru) posturi vacante de agent de poliţie din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, specialitatea rutieră, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, după cum urmează :

Agent IV  din cadrul Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naţionale şi Europene, poziția 0176 din statul de organizare şi funcţionare al unităţii,

– Agent III din cadrul Poliţiei Municipiului Buzău – Biroul Rutier, poziția 483 din statul de organizare şi funcţionare al unităţii,

– Agent IV din cadrul Poliţiei Municipiului Buzău – Biroul Rutier, poziția 484 din statul de organizare şi funcţionare al unităţii,

 – Agent IV din cadrul Poliţiei Municipiului Buzău – Biroul Rutier, poziția 486 din statul de organizare şi funcţionare al unităţii,

Secţiunea a II-a – CONDIŢII DE PARTICIPARE

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”).
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv :
 • pregătire de bază: studii liceale cu diplomă de bacalaureat
 1. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 2. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 3. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 4. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 5. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 6. să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
 7. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);
 8. dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
 9. să dețină permis de conducere cel puţin , categoria ”B”;
 1. să deţină/obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate – potrivit nivelului prevăzut în fişa postului;
 2. să deţină/obţină avizul pentru desemnarea în structurile poliţiei judiciare – dacă fişa postului prevede.
 3. să deţină/obţină calitatea de poliţist rutier
 4. să fie apt psihologic pentru deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.   

Secţiunea a III-a – REGULI PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURS

Înscrierea candidaților se va realiza pe toate posturile de agent de poliţie specialitatea rutieră din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, urmând ca repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute .

Înscrierea candidaților se va realiza prin menționarea structurii (ex. Vă rog să-mi aprobaţi participarea la concursul organizat de Inspectoratul de Poliție Județean Buzău, pentru ocuparea  unui post de agent de poliție- specialitatea rutiera- din cadrul Inspectoratului de Politie Judeţean Buzău).

Înscrierea se realizează, în perioada _29.06.2022 – 12.07.2022, ora 16.00  (inclusiv în zilele de sămbata şi duminică) online la adresa de e-mail  [email protected] .

După data de 12.07.2022,ora 16:00 nu vor fi luate în calcul cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată.

Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii:

– documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);

– fiecare document  va fi scanat și salvat într-un fișier pdf separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Popescu Ioan-act identitate, Popescu Ioan-cerere înscriere, etc.);

– toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral (corespunde cu documentul original Ex: diploma de bacalaureat scanată față /verso şi foaia matricola) și este lizibil;

– toate documentele menționate mai sus vor fi transmise în format electronic printr-un singur e-mail (ca atașamente la e-mail), mărimea totală a tuturor  documentelor transmise de către candidat (fișierele pdf atașate e-mailului) pentru înscriere la concurs nu trebuie să depășească 25MB;

– e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (Ex: Popescu Ioan-Dosar de recrutare concurs agent politie rutiera).

Atenție! Documentele transmise de către candidat vor fi printate și prezentate comisiei de concurs pentru activitatea de validare/invalidare a candidaturilor. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare incomplete sau incorect întocmite. 

În următoarea zi lucrătoare, ulterioară depunerii cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii, de pe aceeași adresă, respectiv [email protected] , precizându-se numărul de înregistrare și codul atribuit candidatului.

În situația în care candidatul nu primește confirmarea în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău la nr. de tel. ­­­­­­­­­­0238/402112 .

ATENȚIE! Se recomandă tuturor candidaților să evite înscrierea la alte concursuri organizate de Poliția Română, la aceeași dată, întrucât testele scrise se vor desfăşura concomitent.

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2, și a documentelor, în volum complet, specificate în anunţ și transmise împreună la adresa de e-mail [email protected] .

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară sau prin orice alte mijloace decât prin e-mail la adresa indicată în anunț, respectiv [email protected] , astfel că cererile transmise în aceste moduri nu vor fi luate în considerare.

Dosarul de recrutare va cuprinde următoarele documente:

 1. cererea de înscriere (Anexa nr. 2) şi CV (Anexa 4);
 2. copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de bacalaureat (faţă/verso şi foaia matricolă ).(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor si vor fi însotite de foaia matricolă). Termenul de valabilitate al adeverinței de studii este până la eliberarea actului de studiu, dar nu mai mult de 12 luni de la data eliberării acesteia. (Cetăţenii români care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice).
 3. copie a actului de identitate în termen de valabilitate şi, dacă este cazul, a carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă sau ale livretului militar;
 4. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă a candidatului;
 5. copie a permisului de conducere, categoria ”B”, în termen de valabilitate;
 6. autobiografia (Anexa 5) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa 6); 
 7. extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului) ( Anexa 3)
 8. o fotografie color 9×12 cm;
 9. adeverinţă eliberată de către medicul de familie, însoțită de consimțământ informat, în condiţiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum şi la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei. (conform Anexelor 7 şi 8);
 10. aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii;
 11. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa 9).

Atenţie! Candidatul declarat ”admis” va prezenta documentele în original, în vederea certificării  pentru conformitate cu originalul a copiilor documentelor transmise electronic la înscriere, care vor fi semnate de către persoana desemnată şi de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor. 

În situaţia în care candidatul declarat ”admis” nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau în situaţia în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din O.m.a.i. nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare,  respectiv în cazul neîndeplinirii acestei condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

Listele candidaturilor validate/invalidate vor fi publicate, la data de 02.08.2022, pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, bz.politiaromana.ro.

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Buzău.

Secţiunea a IV-a – DESFĂŞURAREA CONCURSULUI (PROBELE DE CONCURS)

Concursul va consta  în  desfăşurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos:

 1. Probă de evaluare a performanței fizice;
 2. Proba scrisă, rezolvarea unui test-grilă;
 1. a) Proba de evaluare a performanței fizice ( se va desfăşura în perioada 08.08.2022 -29.08.2022)

Evaluarea performanţei fizice are caracter eliminatoriu și se face potrivit probei, normelor şi baremelor specifice prevăzute în anexa nr. 3^1 la Ordinul OMAI nr. 140/2016.

Evaluarea performanţei fizice a candidaţilor constă în parcurgerea în întregime a traseului practic-aplicativ şi a elementelor care îl compun şi abordarea obligatorie a tuturor obstacolelor, în ordinea stabilită, conform schiţei prezentate (Anexa 10).

Proba se desfăşoară numai în săli de sport.

Este declarat „promovat” candidatul care îndeplineşte baremul minim de 3’20”.

Rezultatele obţinute se aduc la cunoştinţa candidaţilor, la finalul probei, pe bază de semnătură.

Proba de evaluare a performanţei fizice este probă de concurs eliminatorie,

În conformitate cu prevederile  Anexei 3, respectiv Anexei 31 din Ordinul M.A.I. nr. 140/2016, proba de evaluare a performanțelor fizice în cadrul concursurilor de încadrare directă, se evaluează doar cu calificativul ”promovat” sau ”nepromovat”, astfel încât candidații nu vor primi note care să constituie criteriu de departajare, eventualele situații de egalitate la proba scrisă urmând a fi soluționate prin susținerea unui interviu de departajare, potrivit prevederilor art. 41, alin. (3) din Anexa 3, invocată anterior.

Proba de evaluare a performanţei fizice poate fi contestată o singură dată în termen de 24 de ore

de la postarea rezultatelor pe pagina de Internet a Inspectorului de Poliție Județean Buzău, https://bz.politiaromana.ro/ro/carieră/posturi_scoase_la_concurs, iar admiterea contestaţiei determină replanificarea candidatului şi susţinerea din nou a probei.

Eventualele contestaţii se pot depune electronic, la adresa de e-mail [email protected] .

În cazul admiterii contestaţiei, candidaţii vor fi anunţaţi printr-un anunţ postat pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, https://bz.politiaromana.ro/ro/carieră/posturi_scoase_la_concurs cu privire la ziua, ora şi locul reexaminării.

Rezultatele reexaminării, precum şi rezultatele finale la proba de evaluare a performanţei fizice vor fi comunicate printr-un anunţ postat pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, https://bz.politiaromana.ro/ro/carieră/posturi_scoase_la_concurs.

Candidații declarați ”respins” la proba de evaluare a performanțelor fizice nu vor fi planificați la proba scrisă.

Data ora şi locul unde se va desfăşura proba de evaluare a performanţei fizice se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, https://bz.politiaromana.ro/ro/carieră/posturi_scoase_la_concurs.

Atenţie! – Candidaţii care nu se prezintă la data, ora şi locul indicate pentru susţinerea probei de evaluare a performanţei fizice, vor fi declaraţi „neprezentat” şi vor fi eliminaţi din concurs. Atragem atenţia cu privire la respectarea strictă de către candidaţi a prevederilor prezentului anunţ, în vederea bunei desfăşurări a procedurii de concurs.

 1. b) Proba scrisă

Proba scrisă va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către Comisia Centrală de concurs din cadrul I.G.P.R. din tematica şi bibliografia recomandată (Anexa nr.1), având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii şi va avea loc la data de 03.09.2022

Numărul de subiecte va fi stabilit de Comisia Centrală de concurs.

Durata de rezolvare a testului este de 3 ore.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, https://bz.politiaromana.ro/ro/carieră/posturi_scoase_la_concurs.

Rezultatul la proba test scris se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun pe adresa de e-mail [email protected] .

Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

 Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, https://bz.politiaromana.ro/ro/carieră/posturi_scoase_la_concurs.

Secţiunea a V-a – PRECIZĂRI PRIVIND REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI

Nota finală reprezintă nota obţinută la proba scrisă.

Sunt declarați „admis” candidații care au obţinut nota finală cea mai mare, în ordine descrescătoare, dintre candidații înscriși, în limita locurilor scoase la concurs.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală la proba se va organiza interviu pe subiecte profesionale, elaborate din tematica și bibliografia recomandate.

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, https://bz.politiaromana.ro/ro/carieră/posturi_scoase_la_concurs.

Secţiunea a VI-a – REGULI PRIVIND EXAMINAREA PSIHOLOGICĂ ȘI MEDICALĂ PENTRU CANDIDAȚII DECLARAȚI ”ADMIS”, PRIN MODALITATEA ÎNCADRĂRII DIRECTE

După afişarea/postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat «admis» la concursul pentru ocuparea postului vacant prin încadrare directă susţine evaluarea psihologică şi examinarea medicală .În situaţia constatării inaptitudinii psihologice şi medicale, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din OMAI nr. 140/2016, respectiv în cazul neîndeplinirii uneia dintre aceste condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

Candidații declarați „admis” la concurs sunt încadrați în funcțiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, pe o perioadă de probă de 6 luni, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul candidaților declarați ”admis”, nu li se vor putea modifica raporturile de serviciu prin delegare, detașare, mutare sau transfer timp de cel puțin 2 ani de la numirea în prima funcție, cu excepția situației în care intervine reorganizarea unității.

Secţiunea a-VII-a – REGULI PRIVIND BUNA ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
 • Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet şi susţinerea probei de concurs;
 • După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de concurs întocmeşte lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunţ;

– Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, https://bz.politiaromana.ro/ro/carieră/posturi_scoase_la_concurs întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate. În perioada concursului, pe paginile de Internet se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de concurs;

– La proba de evaluare a performanței fizice candidaţii se vor prezenta în ţinută adecvată şi vor prezenta actul de identitate;

 • În cadrul probei scrise, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză;
 • Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, în urma unei solicitări scrise, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

IMPORTANT!

ANEXELE nr. 1-11 fac parte din prezentul anunț.

Anexa nr. 1 – Tematica şi bibliografia

Anexa nr. 2- Cerere de înscriere

Anexa nr. 3- Consimţământ solicitare cazier

Anexa nr.4- CV

Anexa nr.5- Îndrumar autobiografie

Anexa nr.6- Tabel rude

Anexele nr. 7, 8-Adeverinţa medicală şi consimţământ informat

Anexa nr. 9- Declaraţie confirmarea luării la cunoștință despre condițiile legale, criteriile specifice, condițiile de organizare a concursului și măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora, precum și acordul pentru efectuarea verificărilor specifice

Anexa nr. 10- Traseul practic-aplicativ-descrierea elementelor care compun, a algoritmului de desfăşurare şi a modului de evaluare a execuţiei

Anexa nr. 11- Calendar orientativ desfăşurare concurs

Cosmin Șontică

Vă mulțumim pentru vizită! Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau pe WhatsApp.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
error: