Știrile zilei

Angajări la DGASPC Buzău

Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului organizează concursuri pentru ocuparea mai multor posturi vacante:


– Psiholog S Practicant la Centrul de integrare prin terapie ocupațională Rm. Sărat – un post vacant de execuție (perioadă nedeterminată) cu normă întreagă, durata timpului de lucru 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

– Psiholog S Practicant la Serviciul de Evaluare complexă a copilului – un post vacant de execuție (perioadă nedeterminată) cu normă întreagă, durata timpului de lucru 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

– Psiholog S Practicant la Compartimentul de intervenție în regim de urgență și Telefonul copilului din cadrul Serviciului pentru intervenție în domeniul asistenței sociale, evaluare și consiliere – un post vacant de execuție (perioadă nedeterminată) cu normă întreagă, durata timpului de lucru 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

– Educator S Principal la Modulul Frații din cadrul Serviciului Module rezidențiale de tip rezidențial – un post vacant de execuție (perioadă nedeterminată) cu normă întreagă, durata timpului de lucru 12 cu 24 ore;

– Educator PL Principal la Modulul Casa speranței și Modulul Violeta din cadrul Serviciului Module rezidențiale de tip familial – două posturi vacante de execuție (perioadă nedeterminată) cu normă întreagă, durata timpului de lucru 12 cu 24 ore;

– Infirmieră debutant la Centrul de integrare prin terapie ocupațională Rm. Sărat – un post vacant de execuție (perioadă nedeterminată) cu normă întreagă, durata timpului de lucru 12 cu 24 ore;

–  Bucătar I la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Sever nr. 8 Buzău – un post vacant de execuție (perioadă nedeterminată) cu normă întreagă, durata timpului de lucru 12 cu 36 ore;

Conform art. 15 din H.G. 1336/2022, poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:

Pentru posturile de Psiholog S Practicant:
• studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul de licență Psihologie;
• atestat de liberă practică, treapta de specializare practicant, specialitatea psihologie clinică, eliberat, în condițiile legii, de Colegiul Național al Psihologilor din România;
• vechime în specialitatea studiilor – minim 1 an;

Pentru postul de Educator S Principal:
• studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, domeniul de licență asistență socială (specializarea asistență socială), domeniul de licență sociologie (specializarea sociologie), domeniul de licență psihologie (specializarea psihologie sau terapie ocupațională), domeniul de licență științe ale educației (specializarea pedagogie, psihopedagie specială sau pedagogia învățământului primar și preșcolar) ;
• vechime în specialitatea studiilor – minim 3 ani și 6 luni;
Pentru posturile de Educator Pl Principal :
• studii postliceale absolvite cu diplomă, în domeniul pedagogic sau în științele educației;
• vechime în specialitatea studiilor – minim 3 ani și 6 luni;
Pentru postul de Infirmieră debutant:
• şcoală generală/şcoală profesională/liceu;
• certificat de absolvire a cursului de infirmiere organizat de O.A.M.G.M.A.M.R sau certificat de absolvire a cursului de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare;
Pentru postul de Bucătar I:
• studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat/școală profesională absolvită cu diplomă și curs de calificare în meseria de bucătar (absolvit cu diplomă de calificare) sau școală profesională de specialitate (bucătar);
• vechime în muncă: minim 9 ani;

Informaţii suplimentare se pot obţine accesând acest link.

Cosmin Șontică

Vă mulțumim pentru vizită! Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau pe WhatsApp.

One Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button