Râmnicu Sărat

Anunț al Primăriei Râmnicu Sărat, privind ședința din 30 mai 2024

ANUNT

          In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134 si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 30.05.2024, orele 1400 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare nr.134/24.05.2024 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Rm.Sarat pe anul 2024 urmare a prevederilor O.U.G nr.19/07.03.2024 privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din sănătate, asistenţă socială şi alte sectoare de activitate bugetară si modificarea listei obiectivelor de investitii aferenta acestuia

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

2. Proiect de hotarare nr.135/24.05.2024 privind aprobarea raportului anual de activitate si de gestiune al consiliului de administratie si al directorului executiv pentru exercitiul financiar 2023, situatiile financiare pe anul 2023  (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2023), repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2023 si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu, bloc 1B, parter, judetul Buzau, CUI 10152880

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

3. Proiect de hotarare nr.136/24.05.2024 privind aprobarea raportului anual de activitate si de gestiune al consiliului de administratie si al directorului general pentru exercitiul financiar 2023, situatiile financiare pe anul 2023  (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2023), repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2023 si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, B-dul Eroilor nr.2, judetul Buzau, CUI 10152871

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

4. Proiect de hotarare nr.137/24.05.2024 privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2023 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2023), repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2023, raportul auditorului financiar independent si aprobarea raportului anual de gestiune pentru exercitiul financiar 2023 al conducatorului (administratorului executiv) S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1 (locatia cladire anexa Primarie- corp C5), judetul Buzau, CUI 27946109

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

5. Proiect de hotarare nr.138/24.05.2024 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii deosebite

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

6. Proiect de hotarare nr.139/24.05.2024 privind aprobarea structurii comisiei de concurs si comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de conducere, vacante, de manager (director), gradul II la Muzeul Municipal „Octavian Mosescu” Ramnicu Sarat, precum si numirea reprezentantilor Consiliului local Ramnicu Sarat in cele doua comisii

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

7. Proiect de hotarare nr.140/24.05.2024 privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2024 (proiecte din domeniile cultura, educație civica, social, protectia mediului)

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

8. Proiect de hotarare nr.141/24.05.2024 privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2024  (proiecte din domeniul sport)

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

9. Proiect de hotarare nr.142/24.05.2024 privind  aprobarea Raportului privind numirea finala a candidatului selectat pentru functia de membru al Consiliului de Adminstratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, intocmit de catre Comisia de selectie infiintata prin HCL nr.33/31.01.2024, precum si mandatarea reprezentantilor Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pentru numirea administratorului la societatea mai sus mentionata

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

10. Proiect de hotarare nr.143/24.05.2024 privind schimbarea partiala, pentru o perioada de 10 ani, a destinatiei imobilului (constructie) – locuinta din fondul locativ aflat in proprietatea privata a Municipiului Ramnicu Sarat, judetul Buzau, identificat in Cartea Funciara nr.32623 a Municipului Rm.Sarat, avand numar cadastral 32623-C1, situat administrativ in Municipiul Rm.Sarat, strada Unirii nr.31, judetul Buzau, respectiv a unei parti din acesta in suprafata utila de 79 mp, din locuinta din fondul locativ aflat in proprietatea privata a Municipiului Ramnicu Sarat in spatiu destinat activitatilor de utilitate publica

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

11. Proiect de hotarare nr.144/24.05.2024 privind darea in folosinta gratuita Societatii Nationale Crucea Rosie din Romania –Filiala Buzau, pentru Subfiliala de Cruce Rosie Ramnicu Sarat, a  imobilului (constructie) in suprafata utila de 79 mp, parte din imobilul (constructie) – locuinta din fondul locativ aflat in proprietatea privata a Municipiului Ramnicu Sarat, judetul Buzau, identificat in Cartea Funciara nr.32623 a Municipului Rm.Sarat, avand numar cadastral 32623-C1, situat administrativ in Municipiul Rm.Sarat, strada Unirii nr.31, judetul Buzau,  in vederea desfasurarii de activitati specifice, respectiv pregatirea detasamentului de interventie in situatii de urgenta, pregatirea celorlalti voluntari, depozitarea echipamentelor si materialelor necesare activitatilor, desfasurarea activitatilor curente si a celor administrative, pe o perioada de 5 ani

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

12. Proiect de hotarare nr.145/24.05.2024 privind incetarea contractului de comodat nr.2/12.02.2024 privind imobilul-teren situat in Municipiul Ramnicu Sarat, Cartier Extindere Bariera Focsani, parcela nr.177, strada Trotusului nr.3, judetul Buzau, ca efect al rezilierii conventionale

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

13. Proiect de hotarare nr.146/24.05.2024 privind incetarea contractului de inchiriere nr.1255/22.04.2019, prin denuntare unilaterala, manifestata din partea locatarului, avand ca obiect dreptul de folosinta asupra imobilului-apartament situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Industriei nr.4, bloc ANL, apartament 32, judetul Buzau

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

14. Proiect de hotarare nr.147/24.05.2024 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare “Spor de putere loc de consum permanent spatiu comercial PROFI ROM FOOD S.R.L, strada Mihail Kogalniceanu, bloc 10C, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”,  lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat, acord solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.18/06.02.2024, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei capacitatii energetice, a terenului in suprafata totala de 78 mp, teren apartinand domeniului public al Municipiului Ramnicu Sarat, situat pe Aleea Rasaritului din Municipiul Ramnicu Sarat, in vederea amplasarii retelei subterane de energie electrica –spor de consum pentru spatiul comercial PROFI ROM FOOD S.R.L situat pe strada Mihail Kogalniceanu, bl.10C din  Municipiul Rm.Sarat, catre Distributie Energie Electrica Romania-Sucursala Buzau

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

15. Proiect de hotarare nr.148/24.05.2024 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare “Spor de putere loc de consum permanent spatiu comercial PROFI ROM FOOD S.R.L, strada Costieni, bloc 20, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”,  lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat, acord solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.17/06.02.2024, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei capacitatii energetice, a terenului in suprafata totala de 84 mp, teren apartinand domeniului public al Municipiului Ramnicu Sarat, situat pe Aleea Amintirii din Municipiul Ramnicu Sarat, in vederea amplasarii retelei subterane de energie electrica –spor de consum pentru spatiul comercial PROFI ROM FOOD S.R.L situat pe strada Costieni, bloc 20 din  Municipiul Rm.Sarat, catre Distributie Energie Electrica Romania-Sucursala Buzau

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

16. Proiect de hotarare nr.149/24.05.2024 privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Municipiul Rm.Sarat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat si Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01847 Buzau, in vederea realizarii de catre Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01847 Buzau a unui exercitiu militar care consta in executarea unor activitati militare specifice de instructie cu trupe militare in teren, fara trageri de lupta cu munitie de razboi, cu folosirea de autovehicule militare, aeronave din categoria elicopterelor, munitie de manevra pentru armamentul individual din dotare si mijloace de marcare a focului

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

17. Proiect de hotarare nr.150/24.05.2024 aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat în domeniul public al Municipiului Râmnicu Sărat  a bunurilor imobile – terenuri, situate în str. Bîrladului, nr. 14, în suprafață de 257 mp, având număr cadastral 32896 înscris în cartea funciară nr. 32896 și număr de inventar (domeniul privat) 2014, str. Bîrladului, nr. 17, în suprafață de 415 mp, având număr cadastral 32920 înscris în cartea funciară nr. 32920 și număr de inventar (domeniul privat) 2038 și str. Trotușului, nr. 11, în suprafață de 281 mp, având număr cadastral 32895 înscris în cartea funciară nr. 32895 și număr de inventar (domeniul privat) 2013, în scopul punerii la dispoziția S.C. COMPANIA de APĂ S.A. Buzău, cu titlul de folosință gratuită, în vederea executării unor lucrări de înființare de rețele publice de alimentare cu apă și de canalizare

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

18. Proiect de hotarare nr.151/24.05.2024 privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Serviciu Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul  Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 30.05.2024, ora 1530 (sau 31.05.2024, ora 1200 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/guvernanta corporativa/adunarea generala a actionarilor” (cu modificarea orei de desfasurare a sedintei din data de 30.05.2024 conform adresei nr. 66/15.05.2024 transmisa de catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau)

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

19. Proiect de hotarare nr.152/24.05.2024 privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Sef Serviciu Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.05.2024, ora 1530 (sau în data de 31.05.2024, ora 1200 – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4), nr.I.5) si nr.I.6) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.64/29.04.2024 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.25343/30.04.2024 (cu modificarea orei de desfasurare a sedintei din data de 30.05.2024 conform adresei nr. 66/15.05.2024 transmisa de catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau)

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

20. Proiect de hotarare nr.153/24.05.2024 privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul  Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 30.05.2024, ora 1630 (sau 31.05.2024, ora 1300 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/guvernanta corporativa/adunarea generala a actionarilor” (cu modificarea orei de desfasurare a sedintei din data de 30.05.2024 conform adresei nr. 66/15.05.2024 transmisa de catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau)

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

21. Proiect de hotarare nr.154/24.05.2024 privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data 30.05.2024, ora 1630 (sau 31.05.2024, ora 1300 – daca e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2) si nr.I.3) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.65/29.04.2024 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.25344/30.04.2024 (cu modificarea orei de desfasurare a sedintei din data de 30.05.2024 conform adresei nr. 66/15.05.2024 transmisa de catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau)

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

 

Alte probleme ale activitatii curente:

  1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 19.04.2024-20.05.2024;
  2. Informare privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare si Raportul Comitetului de audit pentru anul 2023, transmise prin adresa nr.640/15.05.2024 emisa de S.C ACVATERM S.A Ramnicu Sarat, inregistrata la Primaria Municipiului Rm.Sarat sub nr.27391/15.05.2024;
  3. Informare privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare si Raportul Comitetului de audit pentru anul 2023, transmise prin adresa nr.739/20.05.2024 emisa de S.C Transport Urban de Calatori S.A Ramnicu Sarat.
  4. Informare privind Raportul anual referitor la remunerarea administratorului executiv si Raportul anual privind evaluarea administratorului executiv pentru anul 2023, transmise prin adresa nr.85/15.05.2024 emisa de S.C Paza si Protectie Forse S.R.L, inregistrata la Primaria Municipiului Rm.Sarat sub nr.27392/15.05.2024;
  5. Convocatorul, ordinea de zi si materialele pentru sedinta AGA ADI “Buzau 2008” din data de 30.04.2024 transmise cu adresa nr.210/25.04.2024, inregistrata la sediul Primariei Rm.Sarat sub nr.24621/25.04.2024;
  6. Hotararile adoptate in sedinta AGA ADI “Buzau 2008” din data de 30.04.2024 transmise cu adresa nr.217/30.04.2024, inregistrata la sediul Primariei Rm.Sarat sub nr.25351/30.04.2024.

Publicăm astăzi 24.05.2024 pe site-ul Primăriei https: //primariermsarat.ro la Sectiunea Consiliul local/Proiecte de hotărâri, proiectele de hotărâre mai sus mentionate si afisam la avizier Procesul verbal de afisare nr. 29039/24.05.2024.

Primar,

CÎRJAN SORIN-VALENTIN

Cosmin Șontică

Vă mulțumim pentru vizită! Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau pe WhatsApp.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button