Anunțuri

ANUNȚ CONCURS – Filiala Județeană Buzău a Asociației Comunelor din România

Filiala Județeană Buzău a Asociației Comunelor din România cu sediul în Județul Buzau, Comuna Valea Salciei organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

 1. Auditor intern – Compartiment de audit public intern din cadrul Filialei Județene Buzau a Asociației Comunelor din România – Cod COR: 241306 – auditor intern în sectorul public – 4 posturi.

Condiții de desfășurare:

ETAPA I – Selecţia dosarelor de înscriere la concurs

 • perioada de depunere a dosarelor: 18.03.2024-29.03.2024 între orele 10.00-14.00 ;
 • selecţia dosarelor: 02.04.2024, ora 10.00;
 • afișare rezultat selecție dosare: 02.04.2024, ora 14.00;
 • depunere contestații selecție dosare: 02.04.2024, ora 14.00-03.04.2024, ora 14.00 ;
 • afișare rezultat contestații selecție dosare: 04.04.2024, ora 13.00 ;

 

 • Depunerea dosarelor de concurs se va realiza la la sediul secundar al Filialei Județene Buzau a A.Co.R din municipiul Ramnicu Sarat , strada Piata Halelor, Bloc 11 A, scara B, Ap.1., iar rezultatele selectiei dosarelor depuse si contestatiilor se vor afisa la sediul sedundar din Ramnicu Sarat, cat si pe site-ul Filialei.

ETAPA II – Proba scrisă

 • susținere probă scrisă în data de 08.04.2024, ora 10.00 ;
 • afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 08.04.2024, ora 14 :00 ;
 • depunere contestații probă scrisă: 08.04.2024, ora 14.00-09.04.2024, ora 10.00.
 • afişarea rezultatelor la contestație proba scrisă: 09.04.2024, ora 13.00;

 

 • Sustinerea probei scrise se va realiza la sediul secundar al Filialei Județene Buzau a A.Co.R din municipiul Buzau , Bulevardul Maresal Averescu,, Bloc 2B, parter, Ap.4., iar rezultatele probei scrise si contestatiilor se vor afisa la sediul secundar din Buzau, cat si pe site-ul Filialei.

ETAPA III – Interviul

 • proba interviu în data 10.04.2024, ora 10.00;
 • afișare rezultat interviu: 10.04.2024, ora 14.00;
 • depunere contestații interviu: 10.04.2024, ora 14.00-11.04.2024, ora 10.00 ;
 • afișare rezultat contestații interviu: 11.04.2024, ora 13.00;
 • afişarea rezultatelor finale ale concursului: 11.04.2024, ora 14.00.

 

 • Sustinerea probei scrise se va realiza la sediul secundar al Filialei Județene Buzau a A.Co.R din municipiul Buzau , Bulevardul Maresal Averescu,, Bloc 2B, parter, Ap.4., iar rezultatele probei scrise si contestatiilor se vor afisa la sediul secundar din Buzau, cat si pe site-ul Filialei.
 1. Condiții generale de participare:
 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 1. Condiții specifice de participare:
 • Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice/juridice.
 • Vechime în munca: minimum 20 de ani, experienta cumulata pe posturi cu studii superioare in domeniul auditului intern/control/evaluare/financiar/contabilitate/economic.
 • Vechime in specialitatea studiilor: minim 15 ani
 • Cunoștințe operare calculator (Microsoft Office, Windows, Internet browser);
 • Posesor/Posesoare de permis de conducere, cat. B.
 • Disponibilitate pentru deplasare in judet:
 • Flexibilitate si disponibilitatea lucrului in echipa;

Alte condiții specifice:  Pentru candidatul declarat admis în urma concursului, anterior numirii în funcția,,  se va solicita avizul Șefului Compartimentului de Audit Public Intern înființat în cadrul Filialei Județene Buzău a A.Co.R.,  conform  art. 12 alin. (2) din Legea nr. 672 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind auditul public intern*), cu modificările și completările ulterioare. TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARULUI PENTRU OBȚINEREA AVIZULUI: 17.04.2024, ora 12.00. Pentru obținerea avizului Șefului Compartimentului de Audit Public Intern, candidații la concursul pentru ocuparea postului de auditor intern în sectorul public, depun la structura de audit public intern, un dosar care cuprinde următoarele documente: a) cerere de înscriere pentru obținerea avizului, adresată Șefului Compartimentului de Audit Public Intern; b) curriculum vitae; c) declarație privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilitățile auditorilor interni; d) lucrare de concepție în domeniul auditului public intern, care să prezinte aspecte cu privire la planificarea și realizarea unei misiuni de audit public intern în sistemul de cooperare;

 1. Dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu:
 2. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului Filialei Județene Buzău a Asociației Comunelor din România
 3. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;**
 4. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;**
 5. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;**
 6. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, inclusiv extras din Revisal**
 7. Copie permis de conducere;**
 8. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;***
 9. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 10. curriculum vitae, model comun european.
 11. Declarație pe propria răspundere care să ateste faptul că nu sunt sub incidența conflictului de interese (nu sunt soți, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul Filialei Județene Buzău a Asociației Comunelor din România).
 • *Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
 • **Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-f) , precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.
 • ***Documentul prevăzut la lit.g) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. g) , anterior datei de susținere a probei scrise.
 1. Bibliografia:
 • Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 • Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul  IX cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar contabile cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 53/2003 privind Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;
 • Hotărârea de Guvern nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor  privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcției de audit public intern;
 • S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
 • Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita auditorului intern;
 • Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Statutul Asociaţiei Comunelor din România;
 • Modelul-cadru al Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activității de audit public intern.
 1. Relațiile suplimentare se pot obține:
 • Șef Compartiment Audit Public Intern – Galbenu Maria, tel: 0723214221; email: [email protected].

Cosmin Șontică

Vă mulțumim pentru vizită! Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau pe WhatsApp.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
error: Textul nu poate fi copiat!