Anunțuri

Concurs de angajare la unitatea militară de la Boboc

Unitatea Militară 01838 Boboc organizează concurs pentru încadrarea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de personal civil contractual de execuţie de Expert gr. III (specializarea psiholog), compartiment asistenţă psihologică, structuri de sprijin decizional, comandament bază.

Principalele cerinţe ale postului sunt: asigurarea evaluării psihologice periodice a resursei umane din unităţile aflate în zona de responsabilitate; identificarea vulnerabilităţilor psihice individuale, a factorilor de risc privind activitatea de sănătate şi securitate în muncă şi a factorilor stresori din mediul organizaţional; analiza muncii, diagnoză și intervenție organizațională; evaluarea psihologică a personalului participant la misiuni în teatrele de operaţii militare şi a personalului militar în rezervă sau în retragere din zona de responsabilitate; intervenţia psihologică în vederea pregătirii psihologice a personalului militar participant la misiuni în teatrele de operaţii şi a controlului stresului operaţional; asigurarea serviciilor specifice psihologiei operaţionale, în scopul prevenţiei problemelor/tulburărilor psihocomportamentale şi gestionării adecvate a stresului operaţional şi traumatic; asigurarea serviciilor specifice psihologiei clinice operaţionale, în scopul reintegrării profesionale, sociale şi familiale, adresate personalului militar şi civil în activitate, precum şi militarilor veterani în rezervă sau în retragere care prezintă manifestări specifice problemelor/tulburărilor psihocomportamentale rezultate din exercitarea profesiei militare.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1; se poate completa şi personal, la sediul unităţii, odată cu depunerea dosarului;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea*, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz*;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor apecifice postului*;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului*;

Notă: modelul adeverinţei care atestă vechimea în muncă este cel prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului României nr. 1336/28.10.2022 pentru pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

 1. f) certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar. Documentul poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. Persoana care doreşte să candideze are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susţinere a primei probe a concursului;
 2. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului**;
 3. h) curriculum vitae – model comun european;

Prin semnarea şi depunerea formularului de înscriere la concurs, persoana care doreşte să candideze îşi prezintă acordul privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „Admis” la concurs. Facem precizarea că, în situaţia neacordării avizului favorabil pentru eliberarea documentului menţionat mai sus, relaţiile contractuale cu unitatea vor înceta.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs/examen este: 21.02.2024, ora 14.30.

Dosarele de concurs se depun personal, la sediul U.M. 01838 Boboc din localitatea Cochirleanca, judeţul Buzău, persoană de contact, secretarul comisiei de concurs, telefon 0238.719.107/ 0238.719.135 int. 229.

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:

– deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau a cetăţeniei Confederaţiei Elveţiene;

– cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;

– deţinerea capacităţii de muncă în conformitate cu prevedrile Legii nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– îndeplinirea condiţiilor de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, a altor condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

– persoana care doreşte să candideze să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face ca aceasta să fie incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

– persoana care doreşte să candideze să nu execute o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

–  absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare în domeniile psihologie sau psihosociologie, specializarea psihologie;

 • deţinerea a două atestate de liberă practică:
 • obligatoriu Atestat de liberă practică în specialitatea Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale, eliberat de Colegiul Psihologilor din România, indiferent de treapta de specializare;
 • al doilea Atestat de liberă practică, eliberat de oricare dintre comisiile de specialitate sau dovada înregistrării la colegiul Psihologilor din România a solicitării de obţinere;
 • minim 6 luni vechime în muncă;
 • minim 6 luni vechime în specialitatea necesară- studii superioare, în domeniul

pentru care deţine atestatul de liberă practică.

–   cunoştinţe de operare pe calculator-Microsoft Office-nivel bun.

Mai multe detalii pot fi aflate accesând acest link.

Cosmin Șontică

Vă mulțumim pentru vizită! Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau pe WhatsApp.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button