Anunțuri

DISPOZIȚIE de convocare a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Sărat în şedinta de lucru ordinară, în data de 31.08.2022

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau,

  Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUN:

Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de  31.08.2022, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau.

(2) Desfasurarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 31.08.2022 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor locali.

Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 31.08.2022 este prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

(2)  Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 31.08.2022 se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale www.primariermsarat.ro, respectiv prin afisare la avizierul Primariei Municipiului Rm.Sarat.

Art.3. Consilierii locali vor prelua materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, in format electronic (CD), pe semnatura acestora, semnatura inscrisa in convocatorul pus la dispozitie in acest sens sau le pot descarca de pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale www.primariermsarat.ro.

Art.4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

Art.5. Secretarul general al municipiului Rm.Sarat va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate in conformitate cu prevederile art.135, alin.(4), respectiv in conformitate cu prevederile art.243, alin.(1), lit.e) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

PROIECT AL ORDINII DE ZI

Cuprinzand materialele propuse spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara din 31.08.2022

Nr. 

crt.

Continutul  

documentului

Comisia de specialitate a Consiliului Local care acorda avizul Compartimentul 

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului care intocmeste raportul de specialitate

Vot necesar
1. Proiect de hotarare nr.188/25.08.2022 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli, respectiv executia bugetului de venituri proprii si subventii si executia bugetului imprumuturilor interne ale Municipiului Rm.Sarat pe trimestrul II al anului 2022 

 

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Comisia juridica, de disciplina si validare

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/ 

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate absoluta
2. Proiect de hotarare nr.189/25.08.2022 privind aprobarea actualizarii principalilor indicatori tehnico-economici (Indicatori maximali) in conformitate cu devizul general al obiectivului de investitii (proiectul) ,,Amenajare spatii verzi in cartierele Anghel Saligny si Extindere Slam Rimnic si realizarea unor investitii adiacente in infrastructura de acces catre acestea” si a cheltuielilor legate de proiect, urmare a finalizarii executiei lucrarilor 

 

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Comisia juridica, de disciplina si validare

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Birou Programe cu Finantare Externa, Investitii si Achizitii Publice/ 

Compartiment Programe cu Finantare Externa/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate simpla
3. Proiect de hotarare nr.190/25.08.2022 privind aprobarea Devizului General Actualizat si a indicatorilor tehnico-economici actualizati in conformitate cu prevederile O.U.G nr.47/2022 pentru obiectivul de investitii „Reabilitare/Restaurare Colegiul National Alexandru Vlahuta, Municipiul  Ramnicu Sarat, judetul Buzau”, cuprins pentru finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2022, respectiv aprobarea Devizului General -rest de executat, actualizat, in conformitate cu prevederile O.U.G nr.47/2022 

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Comisia juridica, de disciplina si validare

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Compartiment Programe cu Finantare Externa/ 

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate simpla
4. Proiect de hotarare nr.191/25.08.2022 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitii „Reabilitare/Restaurare Colegiul National Alexandru Vlahuta, Municipiul  Ramnicu Sarat, judetul Buzau”, cuprins pentru finantare in cadrul Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2022 in conformitate cu Devizul General actualizat conform  prevederilor O.U.G nr.47/2022 

 

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Programe cu Finantare Externa/ 

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate simpla
5. Proiect de hotarare nr.192/25.08.2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie -D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie (proiectul) „Renovare cladire ghetou Focsani nr.7A si montare panouri fotovoltaice”, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau, inclusiv descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin proiect, urmare a solicitarilor de clarificare transmise de catre ADR Sud-Est, aferente proiectului cod SMIS 155473 

 

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Comisia juridica, de disciplina si validare

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Birou Programe cu Finantare Externa, Investitii si Achizitii Publice/ 

Compartiment Programe cu Finantare Externa/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate simpla
6. Proiect de hotarare nr.193/25.08.2022 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Renovare cladire ghetou Focsani nr.7A si montare panouri fotovoltaice”, cod SMIS 155473,  depus in cadrul apelului nr.POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, Axa Prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de Investiţii 9.1: Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC), Obiectiv Specific OS 9.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate 

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Comisia juridica, de disciplina si validare

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Birou Programe cu Finantare Externa, Investitii si Achizitii Publice/ 

Compartiment Programe cu Finantare Externa/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate simpla
7. Proiect de hotarare nr.194/25.08.2022 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii de necesitate 

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Directia economica/ 

Serviciul Buget Contabilitate

Majoritate simpla
8. Proiect de hotarare nr.195/25.08.2022  privind aprobarea rezultatului final al selectiei privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2022- domeniile cultura, civic, social, protectia mediului 

 

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Comisia juridica, de disciplina si validare

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/ Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice/ 

Compartiment Monitorizarea Implementarii Programelor Educationale

Majoritate simpla
9. Proiect de hotarare nr.196/25.08.2022  privind aprobarea rezultatului final al selectiei privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2022- domeniul sport 

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Comisia juridica, de disciplina si validare

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Directia economica/ Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice/ 

Compartiment Monitorizarea Implementarii Programelor Educationale

Majoritate simpla
10. Proiect de hotarare nr.197/25.08.2022  privind avizarea constituirii comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de conducere, vacante, de director medical in cadrul Spitalului Municipal Rm.Sarat 

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Birou 

Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate

Majoritate simpla
11. Proiect de hotarare nr.198/25.08.2022  privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in comisia de concurs si in comisia de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de conducere, vacante, de director medical in cadrul Spitalului Municipal Rm.Sarat 

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Comisia juridica, de disciplina si validare

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turismvalidare

Birou 

Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate

Majoritate simpla
12. Proiect de hotarare nr.199/25.08.2022  privind avizarea constituirii comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de conducere, vacante, de director de ingrijiri in cadrul Spitalului Municipal Rm.Sarat 

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Birou 

Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate

Majoritate simpla
13. Proiect de hotarare nr.200/25.08.2022  privind 

desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in comisia de concurs si in comisia de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de conducere, vacante, de director de ingrijiri in cadrul Spitalului Municipal Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Comisia juridica, de disciplina si validare

Birou 

Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate

Majoritate simpla
14. Proiect de hotarare nr.201/25.08.2022  privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat si a membrului supleant al acestuia, ca membru in comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea functiei de director la Scoala Gimnaziala „Vasile Cristoforeanu” Rm.Sarat, sesiunea iunie-octombrie 2022 

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Comisia juridica, de disciplina si validare

Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice Majoritate simpla
15. Proiect de hotarare nr.202/25.08.2022  privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat si a membrului supleant al acestuia, ca membru in comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea functiei de director la Gradinita cu Program Normal „Orizont” Rm.Sarat, sesiunea iunie-octombrie 2022 

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Comisia juridica, de disciplina si validare

Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice Majoritate simpla
16. Proiect de hotarare nr.203/25.08.2022 privind aprobarea oportunitatii vanzarii cu drept de preemtiune (vanzare directa) a unui imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Extindere Bariera Focsani, strada Crisului nr.13 (parcela 67), judetul Buzau 

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/ 

Serviciul Buget Contabilitate/

Serviciul Urbanism/

Compartiment Administrare Patrimoniu/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate 

calificata

17. Proiect de hotarare nr.204/25.08.2022 privind aprobarea sistarii stării de indiviziune asupra imobilului -apartament nr. 16 situat în Municipiul Râmnicu Sărat, str. Piața Halelor, bl. 6, sc. A, etaj III, județul Buzău, identificat cu nr.cadastral 30238-C1-U16, inscris in CF 30238-C1-U16-Rm.Sarat, prin partaj voluntar, prin atribuirea cotei de 5/8 din imobilul mai sus mentionat, cota care face parte din domeniul privat al Municipiului Rm.Sarat, în favoarea coproprietarului Baciu Dumitru, ca urmare a cererii acestuia, cu plata unei sulte 

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Serviciul Buget Contabilitate/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate 

calificata

18. Proiect de hotarare nr.205/25.08.2022 privind stabilirea unor masuri administrative de circulatie rutiera si pietonala in Municipiul Rm.Sarat 

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Compartiment Autorizarea Serviciilor de Transport Local Majoritate 

absoluta

19. Proiect de hotarare nr.206/25.08.2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Rm.Sarat, prin Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” 

sa voteze in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”, prelungirea Strategiei de dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare pentru aria de operare –judetul Buzau 2016-2020, pana la data de 31.12.2023

– initiator –Florian Nicolae- consilier local, ales viceprimar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Comisia juridica, de disciplina si validare

Compartiment 

Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice

Majoritate simpla
20. Alte probleme ale activitatii curente: 

  1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 15.07.2022-22.08.2022;
  2. Raport privind activitatea desfasurata de catre asistentii personali din Municipiul Rm.Sarat in semestrul I al anului 2022;

Cosmin Șontică

Vă mulțumim pentru vizită! Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau pe WhatsApp.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button