Râmnicu Sărat

DISPOZITIE de convocare a  Consiliului  Local in şedinta de lucru extraordinara (convocata de indata) in  data  de 08.12.2023

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau

          Avand in vedere prevederile art.133, alin.(2), lit.a) si art.134, alin.(1), lit.a) si alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUN:

Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara (convocata de indata) in data de  08.12.2023, ora 1100 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau.

(2) Desfasurarea sedintei extraordinare (convocata de indata) a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 08.12.2023 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor locali.

(3) Convocarea Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara (convocata de indata) este motivata de prevederile Instructiunii nr.207 din 31.10.2023 emisa de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene ce prevede actiuni AM/OI de pregatire in vederea inchiderii Programului Operational Regional 2014-2020, proiecte propuse in vederea etapizarii, proiecte nefinalizate/nefunctionale, prin care se mentioneaza ca pentru proiectele care nu se finalizeaza pana la 31.12.2023, vor fi initiate de catre Beneficiari in platforma MySMIS pana cel mai tarziu la data de 10.12.2023, fluxul de Act Aditional la contractul de finantare, pentru a permite operarea modificarilor pana la 31.12.2023 (data finala de implementare a proiectelor si de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020) in vederea prelungirii datei de implementare a proiectului pana la data de 31.12.2024 (proiecte nefinalizate), respectiv 31.12.2026 (proiecte nefunctionale).

Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare (convocata de indata) din data de 08.12.2023 este prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

(2)  Proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare (convocata de indata) din data de 08.12.2023 se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale www.primariermsarat.ro, respectiv prin afisare la avizierul Primariei Municipiului Rm.Sarat.

Art.3. Consilierii locali vor prelua materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, in format electronic (CD), pe semnatura acestora, semnatura inscrisa in convocatorul pus la dispozitie in acest sens sau le pot descarca de pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale www.primariermsarat.ro.

Art.4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

Art.5. Secretarul general al municipiului Rm.Sarat va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate in conformitate cu prevederile art.135, alin.(4), respectiv in conformitate cu prevederile art.243, alin.(1), lit.e) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.             

          Primar,                                        Contrasemneaza pentru legalitate,

     Cirjan Sorin-Valentin                                      Secretar general,

                                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

Anexa la Dispozitia nr.1602/06.12.2023

PROIECT AL ORDINII DE ZI

Cuprinzand materialele propuse spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara (convocata de indata) din 08.12.2023

Nr.

crt.

Continutul

documentului

Comisia de specialitate a Consiliului Local care acorda avizul Compartimentul

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului care intocmeste raportul de specialitate

Vot necesar
1. Proiect de hotarare nr.272/06.12.2023 privind etapizarea proiectului „Cresterea mobilitatii urbane prin investitii cu caracter integrat in infrastructura de transport public pentru reducerea emisiilor GES”, cod SMIS 122137, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3-Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitie:4E-Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 3.2 –Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila, propus pentru finantare in etapa II in cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate simpla
2. Proiect de hotarare nr.273/06.12.2023 privind etapizarea proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat din cadrul Spitalului Municipal Ramnicu Sarat”, cod SMIS 127020, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 8-Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, Prioritatea de investitie:8.1-Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati, Optiunea -8.1.A: Ambulatorii, etapa I, propus pentru finantare in etapa II in cadrul Programului Sanatate 2021-2027, Domeniul de interventie 129. Echipamente medicale

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica

 

Majoritate simpla
3. Proiect de hotarare nr.274/06.12.2023 privind aprobarea finalizarii proiectului cu titlul “Reabilitare cladire comandament fosta unitate militara (Corp C12) pentru Centrul Comunitar Integrat Ramnicu Sarat”, cod SMIS 142505, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/ Compartiment Programe cu Finantare Externa

 

Majoritate simpla
4. Proiect de hotarare nr.275/06.12.2023 privind aprobarea finalizarii proiectului cu titlul „Executie lucrari de amenajare a 3 locuri de joaca  in Zona Urbana Marginalizata”, cod SMIS 153901, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/ Compartiment Programe cu Finantare Externa

 

Majoritate simpla
5. Proiect de hotarare nr.276/06.12.2023 privind aprobarea finalizarii proiectului cu titlul „Executare lucrari de amenajare a 3 terenuri sintetice pentru activitati sportive”, cod SMIS 153898, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/ Compartiment Programe cu Finantare Externa

 

Majoritate simpla
6. Proiect de hotarare nr.277/06.12.2023 privind aprobarea finalizarii proiectului cu titlul “Amenajare parcuri/zone verzi in Zona Urbana Marginalizata”, cod SMIS 153900, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/ Compartiment Programe cu Finantare Externa

 

Majoritate simpla
7. Proiect de hotarare nr.278/06.12.2023 privind aprobarea finalizarii proiectului cu titlul “Proiect integrat privind executie lucrari de asfaltare in ZUM si executie lucrari de reabilitare cladire si montare panouri fotovoltaice pentru locuinte sociale”, cod SMIS 152567,  finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/

Compartiment Programe cu Finantare Externa

Majoritate simpla
8. Proiect de hotarare nr.279/06.12.2023 privind aprobarea finalizarii proiectului cu titlul „Proiect integrat privind construire locuinte colective sociale si modernizare strazi in Municipiul Rm.Sarat”, cod SMIS 125844, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica

 

Majoritate simpla

 

         Primar,                                                                       Secretar general,

Cirjan Sorin Valentin                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

 

Cosmin Șontică

Vă mulțumim pentru vizită! Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau pe WhatsApp.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button