Râmnicu SăratAnunțuri

DISPOZIȚIE de convocare a Consiliului Local în şedinta de lucru ordinară în data de 29.06.2023

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau

          Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUN:

Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de  29.06.2023, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau.

(2) Desfasurarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 29.06.2023 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor locali.

Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 29.06.2023 este prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

(2)  Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 29.06.2023 se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale www.primariermsarat.ro, respectiv prin afisare la avizierul Primariei Municipiului Rm.Sarat.

Art.3. Consilierii locali vor prelua materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, in format electronic (CD), pe semnatura acestora, semnatura inscrisa in convocatorul pus la dispozitie in acest sens sau le pot descarca de pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale www.primariermsarat.ro.

Art.4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

Art.5. Secretarul general al municipiului Rm.Sarat va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate in conformitate cu prevederile art.135, alin.(4), respectiv in conformitate cu prevederile art.243, alin.(1), lit.e) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

          Primar,                                        Contrasemneaza pentru legalitate,

     Cirjan Sorin-Valentin                                      Secretar general,

                                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

Nr. 971

Rm. Sarat 23.06.2023

Anexa la Dispozitia nr.971/23.06.2023

PROIECT AL ORDINII DE ZI

Cuprinzand materialele propuse spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara din 29.06.2023

Nr.

crt.

Continutul

documentului

Comisia de specialitate a Consiliului Local care acorda avizul Compartimentul

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului care intocmeste raportul de specialitate

Vot necesar
1. Proiect de hotarare nr.167/23.06.2023 privind aprobarea reluarii procedurii de selectie a unui membru al Consiliului de Administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, respectiv aprobarea Planului de selectie – componenta initiala, a  scrisorii de asteptari, a profilului Consiliului de Administratie, a profilului individual al membrului Consiliului de Adminstratie, a matricei si a draftului contractului de mandat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice

 

Majoritate simpla
2. Proiect de hotarare nr.168/23.06.2023 privind aprobarea Planului de selectie – componenta integrala pentru un membru al Consiliului de Administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, ca urmare a reluarii procedurii de selectie pentru un membru al Consiliului de Administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice

 

Majoritate simpla
3. Proiect de hotarare nr.169/23.06.2023 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare “Extindere retele electrice de distributie in localitatea Ramnicu Sarat, strada Intrarea Orizont, nr.1A si nr.2, judetul Buzau, pentru alimentare cu energie electrica si contorizare individuala 2 blocuri de locuinte colective sociale si 1 bloc ANL”, lucrare ce se va executa pe domeniul public si privat al Municipiului Rm.Sarat, acord solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.72/16.06.2023, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei capacitatii energetice, a terenurilor in suprafata totala de160 mp, din care 29 mp teren apartinand domeniului public al Municipiului Ramnicu Sarat, respectiv 131 mp teren apartinand domeniului privat al Municipiului Ramnicu Sarat, in vederea extinderii retelei electrice de distributie pentru alimentare cu energie electrica si contorizare individuala, in cadrul investitiei mai sus mentionate,  catre Distributie Energie Electrica Romania-Sucursala Buzau

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Arhitect Sef/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate absoluta
4. Proiect de hotarare nr.170/23.06.2023 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat ca S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in calitate de titulara a investitiei

„Relocarea unei portiuni din conducta principala de alimentare cu apa a sistemului public de distributie cu apa din Municipiul Ramnicu Sarat, conducta ce traverseaza terenul de sport avand CF nr.37461, situat in strada Focsani nr.21, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau” sa execute lucrarile aferente investitiei mentionate, pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata totala de 165 mp, din care 64,50 mp teren situat pe Soseaua Podgoriei si 100,50 mp teren situat in incinta imobilului din strada Focsani nr.21), precum si punerea la dispozitia S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau  a terenurilor necesare efectuarii investitiei mai sus mentionate, pana la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Arhitect Sef/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate absoluta
5. Proiect de hotarare nr.171/23.06.2023 privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren  de 299 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani (parcela 302), strada Jiului nr.11, judetul Buzau, pe care este executata o constructie C1 cu destinatia de locuinta, cu doua nivele, aflata la stadiul fizic de  fundatie (bloc de fundare inferior si elevatie fundatie),  ce a facut obiectul contractului de vanzare autentificat sub nr.1952/09.11.2021, catre domnul Paraschiv Valica casatorit cu doamna Paraschiv Monica-Elena, coroborat cu incetarea atribuirii in folosinta gratuita a aceluiasi teren catre domnul Dragulin Auras-Costel

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Serviciul Buget-Contabilitate/ Arhitect Sef/ Compartiment

Evidenta Patrimoniu si Retele Utilitare/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate absoluta
6. Proiect de hotarare nr.172/23.06.2023 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a bunului imobil – (fosta) Centrala termica CT 602, imobil compus din constructie C1 cu suprafata construita la sol de 249 mp, constructie C2 cu suprafata construita la sol de 11 mp si teren in suprafata masurata de 291 mp, proprietate privata a Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Ramnicu Sarat, Cartier Piata Halelor, Aleea Florilor nr.2, judetul Buzau, cu respectarea reglementarilor urbanistice stabilite prin PUG, PUD sau PUZ si functiunile permise ale zonei si a documentatiei de atribuire aferente (instructiuni pentru ofertanti, caiet de sarcini si formulare)

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/  Compartiment Buget/ Compartiment Spatiu Locativ/ Compartiment Evidenta Patrimoniu si Retele Utilitare/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate calificata
7. Proiect de hotarare nr.173/23.06.2023 privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile -terenuri, cu destinatia de construire spatii de productie si/sau prestari servicii, cu respectarea reglementărilor urbanistice stabilite prin PUG, PUD sau PUZ și funcțiunile permise ale zonei, terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/  Compartiment Buget/ Compartiment Spatiu Locativ/ Compartiment Evidenta Patrimoniu si Retele Utilitare/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate calificata
8. Proiect de hotarare nr.174/23.06.2023 privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe, cu drept de preemtiune,  a unui imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Extindere Bariera Focsani, strada Ariesului  nr.14 (parcela 148), judetul Buzau

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Directia economica/  Compartiment Buget/ Compartiment Spatiu Locativ/ Compartiment Evidenta Patrimoniu si Retele Utilitare/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate absoluta
9. Proiect de hotarare nr.175/23.06.2023 privind aprobarea solicitării de trecere din proprietatea publica a Judetului Buzau si administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau in proprietatea publica a Municipiului Râmnicu Sărat a bunului imobil-constructie cu teren aferent, situat în Municipiul Rm.Sarat, Soseaua Podgoriei nr.1B, judetul Buzau

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/

Arhitect Sef/ Compartiment Evidenta Patrimoniu si Retele Utilitare/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate absoluta
10. Proiect de hotarare nr.176/23.06.2023 privind incetarea contractului de inchiriere nr.1886/11.05.2017, prelungit prin act aditional, prin denuntare unilaterala, manifestata din partea locatarului, avand ca obiect dreptul de folosinta asupra imobilului-apartament situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Industriei nr.4, bloc ANL, apartament 2, judetul Buzau

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Arhitect Sef/

Compartiment Spatiu Locativ/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate absoluta
11. Proiect de hotarare nr.177/23.06.2023 privind aprobarea primirii in calitate de membru asociat in cadrul Asociatiei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau 2008” a Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Glodeanu Sarat, judetul Buzau si modificarea Statutului acesteia, la care Municipiul Rm.Sarat este membru asociat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Compartiment

Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice

Majoritate absoluta
12. Proiect de hotarare nr.178/23.06.2023 privind aprobarea primirii in calitate de membru asociat in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS  a Comunei Margaritesti, judetul Buzau si modificarea Statutului acesteia, la care Municipiul Rm.Sarat este membru asociat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Compartiment

Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice

Majoritate absoluta
13. Proiect de hotarare nr.179/23.06.2023 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competenta a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS, catre Societatea Comerciala Transport Urban de Calatori S.A Ramnicu Sarat, nr.802/14.06.2021, prin act aditional (nr.3/2023)

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Compartiment

Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice

Majoritate simpla
14. Alte probleme ale activitatii curente:

  1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 23.05.2023-19.06.2023;
  2. Informare privind Raportul anual al Adunarii Generale a Actionarilor privind evaluarea Planului de administrare si indicatorilor de performanta ai Consiliului de administratie la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pentru anul 2022, transmis prin adresa nr.758/31.05.2023, precum si Raportul de evaluare al directorului executive al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022, transmis prin adresa nr.759/31.05.2023;
  3. Informare privind Raportul administratorilor privind evaluarea activitatii directorului  S.C Transport Urban de Calatori S.A Ramnicu Sarat si raportul  Adunarii Generale a Actionarilor privind evaluarea activitatii Consiliului de administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Ramnicu Sarat pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022, transmise prin adresa nr.444/30.05.2023;
  4. Informare privind Raportul anual al Adunarii Generale a Asociatilor privind evaluarea administratorului executive si a indicatorilor de performanta asumati la S.C PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L Rm.Sarat pe anul 2022, transmis prin adresa nr.70/31.05.2023;
  5. Convocatorul, ordinea de zi si materialele pentru sedinta AGA ADI “Buzau 2008” din data de 20.06.2023;
  6. Proces-verbal si hotarari sedinta AGA “ADI Buzau 2008” din data de 20.06.2023;

         Primar,                                                                       Secretar general,

Cirjan Sorin Valentin                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

Cosmin Șontică

Vă mulțumim pentru vizită! Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau pe WhatsApp.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
error: Textul nu poate fi copiat!