Râmnicu Sărat

DISPOZIȚIE de convocare a Consiliului  Local în şedinta de lucru ordinară în data de 31.01.2024

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau

         Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUN:

Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de  31.01.2024, orele 1600 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau.

(2) Desfasurarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 31.01.2024 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor locali.

Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 31.01.2024 este prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

(2)  Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 31.01.2024 se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale www.primariermsarat.ro, respectiv prin afisare la avizierul Primariei Municipiului Rm.Sarat.

Art.3. Consilierii locali vor prelua materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, in format electronic (CD), pe semnatura acestora, semnatura inscrisa in convocatorul pus la dispozitie in acest sens sau le pot descarca de pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale www.primariermsarat.ro.

Art.4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

Art.5. Secretarul general al municipiului Rm.Sarat va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate in conformitate cu prevederile art.135, alin.(4), respectiv in conformitate cu prevederile art.243, alin.(1), lit.e) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

             

      

          Primar,                                        Contrasemneaza pentru legalitate,

     Cirjan Sorin-Valentin                                      Secretar general,

                                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

 

 

 

Nr. 30

Rm. Sarat 25.01.2024

 

 

Anexa la Dispozitia nr.30/25.01.2024

 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI

Cuprinzand materialele propuse spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara din 31.01.2024

 

 

 

Nr.

crt.

Continutul

documentului

Comisia de specialitate a Consiliului Local care acorda avizul Compartimentul

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului care intocmeste raportul de specialitate

Vot necesar
1. Proiect de hotarare nr.2/25.01.2024 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli definitiv al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023, al bugetului din subventii si venituri proprii definitiv pe anul 2023, precum si bugetul creditelor interne pe anul 2023 si a listei finale a obiectivelor de investitii pe surse bugetare

pe anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate absoluta
2. Proiect de hotarare nr.3/25.01.2024 privind actualizarea cu rata inflatiei de 10,4% a nivelului redeventelor/chiriilor aferente raporturilor juridice contractuale avand ca obiect concesionarea/inchirierea terenurilor proprietate publica/privata a Municipiului Rm.Sarat, a tarifului  pentru exercitarea dreptului de acces  pe proprietatea publica a Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor lunare pentru terenurile proprietatea Municipiului Rm.Sarat utilizate in vederea desfasurarii unor activitati sezoniere sau ocazionale/aferente imobilelor aflate in proprietatea Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor aferente spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta, proprietate a Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor pentru utilizarea suprafetelor de teren din zona drumurilor judetene, precum si a pretului superficiei, pentru anul fiscal 2024

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Serviciul Impozite si Taxe Locale Majoritate absoluta
3. Proiect de hotarare nr.4/25.01.2024 privind aprobarea prelungirii prin acte aditionale a duratei de valabilitate a contractelor de inchiriere, a recalcularii chiriilor lunare in conformitate cu prevederile legale in vigoare si actualizarea chiriilor lunare cu rata inflatiei pentru locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, situate in Municipiul Rm.Sarat, strada Industriei nr.2 (ANL 1), respectiv strada Industriei nr.4 (ANL 2), judetul Buzau

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Arhitect Sef/

Compartiment Spatiu Locativ/

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic

Majoritate absoluta
4. Proiect de hotarare nr.5/25.01.2024 privind aprobarea Programului de actiune comunitara destinat prevenirii si combaterii riscului de saracie si excluziune sociala in randul beneficiarilor de venit minim de incluziune pentru anul 2024

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Comisia juridica, de disciplina si validare

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate simpla
5. Proiect de hotarare nr.6/25.01.2024 privind  aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale ce vor fi furnizate de catre Directia de Asistenta Sociala Rm.Sarat in anul 2024, in vederea administrarii si finantarii acestora din bugetul local al UAT-Municipiul Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Comisia juridica, de disciplina si validare

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate simpla
6. Proiect de hotarare nr.7/25.01.2024 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2024 pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de venit minim de incluziune, acordat in baza prevederilor Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificarile si completarile ulterioare

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Comisia juridica, de disciplina si validare

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate simpla
7. Proiect de hotarare nr.8/25.01.2024 privind  aprobarea modificarii structurii organizatorice a Spitalului Municipal Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Serviciul

Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate si arhiva

Majoritate simpla
8. Proiect de hotarare nr.9/25.01.2024 privind  modificarea componentei Consiliului de Administratie al Spitalului Municipal Rm.Sarat si numirea celui de al treilea reprezentat al Consiliului Local Rm.Sarat in cadrul acestuia

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Serviciul

Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate si arhiva

Majoritate simpla
9. Proiect de hotarare nr.10/25.01.2024 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Proiect tehnic de executie) si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii (proiectul)  „Renovarea cladirii Scolii Gimnaziale nr.1 din Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau” (actual Scoala Gimnaziala Constantin Brancoveanu)

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/ Compartiment Programe cu Finantare Externa/  Compartiment Monitorizarea Implementarii Programelor Educationale Majoritate simpla
10. Proiect de hotarare nr.11/25.01.2024 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Proiect tehnic de executie) si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii (proiectul)  „Renovarea cladirii Liceului Teoretic Stefan cel Mare din Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

 

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/ Compartiment Programe cu Finantare Externa/  Compartiment Monitorizarea Implementarii Programelor Educationale Majoritate simpla
11. Proiect de hotarare nr.12/25.01.2024 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie -D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii publice “Continuare lucrari de construire cladire Gradinita cu Program Normal nr.1, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Serviciul Buget-Contabilitate/ Serviciul Monitorizarea si Indrumarea Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice Majoritate simpla
12. Proiect de hotarare nr.13/25.01.2024 privind acordarea unor gratuități/facilitati pe mijloacele de transport public local pe raza Municipiului Râmnicu Sărat, pensionarilor cu domiciliul în Municipiul Râmnicu Sărat, cu venituri mai mici sau egale cu 2.000 lei/lună, si aprobarea regulamentului de acordare a acestor gratuitati/facilitati

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/

Compartiment Guvernanță Corporativă a Întreprinderilor Publice

Majoritate simpla
13. Proiect de hotarare nr.14/25.01.2024 privind  atribuirea de locuinte sociale din fondul locativ apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment

Contencios Administrativ si Juridic/ Compartiment Spatiu Locativ

Majoritate absoluta
14. Proiect de hotarare nr.15/25.01.2024 privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea de locuinte proprietate personala pentru tineri in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Arhitect Sef Majoritate absoluta
15. Proiect de hotarare nr.16/25.01.2024 privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al Municipiului Rm.Sarat, pentru anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Serviciul

Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate  si arhiva

Majoritate simpla
16. Proiect de hotarare nr.17/25.01.2024 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2023 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Compartiment Registrul Agricol Majoritate simpla
17. Proiect de hotarare nr.18/25.01.2024 privind aprobarea infiintarii unui nou traseu de transport public local de persoane pe raza UAT Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau, a programului de transport local pentru acesta, precum si infiintarea unor noi statii de calatori pe traseul respectiv

 – initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Compartiment Autorizarea Serviciilor de Transport Local Majoritate absoluta
18. Proiect de hotarare nr.19/25.01.2024 privind aprobarea modificării și completării anexei la H.C.L. nr. 202/31.08.2023 privind aprobarea asocierii între Municipiul Râmnicu Sărat, Directia de Asistentă Socială Râmnicu Sărat si Fundatia „Săndulache” în vederea construirii unui imobil cu destinatia de centru pentru persoanele fără adăpost pe timpul noptii din Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzău

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

 

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate absoluta
19. Proiect de hotarare nr.20/25.01.2024 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Municipiului Rm.Sarat – familia ocupationala “Administratie”, majorate cu 5% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023, potrivit prevederilor O.U.G nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  precum şi pentru prorogarea unor termene

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Serviciul

Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate  si arhiva

Majoritate simpla
20. Proiect de hotarare nr.21/25.01.2024 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Politiei Locale Rm.Sarat – familia ocupationala „Administratie”, majorate cu 5% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023, potrivit prevederilor O.U.G nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  precum şi pentru prorogarea unor termene

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

 

 

 

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Serviciul

Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate  si arhiva

Majoritate simpla
21. Proiect de hotarare nr.22/25.01.2024 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat – familia ocupationala “Administratie”, majorate cu 5% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023, potrivit prevederilor O.U.G nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  precum şi pentru prorogarea unor termene

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Serviciul

Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate  si arhiva

Majoritate simpla
22. Proiect de hotarare nr.23/25.01.2024 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat– familia ocupationala “Administratie”, majorate cu 5% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023, potrivit prevederilor O.U.G nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  precum şi pentru prorogarea unor termene

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Serviciul

Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate  si arhiva

Majoritate simpla
23. Proiect de hotarare nr.24/25.01.2024 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Centrului Cultural „Florica Cristoforeanu” Rm.Sarat, personal care nu se regaseste in grila de salarizare din Anexa nr.III din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, majorate cu 5% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023, potrivit prevederilor O.U.G nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  precum şi pentru prorogarea unor termene

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Serviciul

Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate  si arhiva

Majoritate simpla
24. Proiect de hotarare nr.25/25.01.2024 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Municipale „Corneliu Coposu” Rm.Sarat, personal care nu se regaseste in grila de salarizare din Anexa nr.III din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, majorate cu 5% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023, potrivit prevederilor O.U.G nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  precum şi pentru prorogarea unor termene

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Serviciul

Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate  si arhiva

Majoritate simpla
25. Proiect de hotarare nr.26/25.01.2024 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Municipal „Octavian Mosescu” Rm.Sarat, personal care nu se regaseste in grila de salarizare din Anexa nr.III din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, majorate cu 5% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023, potrivit prevederilor O.U.G nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  precum şi pentru prorogarea unor termene

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Serviciul

Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate  si arhiva

Majoritate simpla
26. Proiect de hotarare nr.27/25.01.2024 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat – familia ocupationala “Administratie”, majorate cu 5% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023, potrivit prevederilor O.U.G nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  precum şi pentru prorogarea unor termene

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Serviciul

Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate  si arhiva

Majoritate simpla
27. Proiect de hotarare nr.28/25.01.2024 privind  stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Institutiei de Interes Public « Piete, targuri si Oboare » Rm.Sarat, majorate cu 5% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023, potrivit prevederilor O.U.G nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  precum şi pentru prorogarea unor termene

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Serviciul

Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate  si arhiva

Majoritate simpla
28. Proiect de hotarare nr.29/25.01.2024 privind  aprobarea participarii UAT Municipiul Ramnicu Sarat la proiectul « Monitorul Politicilor Publice Locale si Regionale pentru Tineret/Local and Regional Public Policy Monitor for Youth » derulat in cadrul programului Erasmus Plus, Actiunea KA2, precum si aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre UAT Municipiul Ramnicu Sarat si Zona Metropolitana Porto/Area Metropolitana do Porto -AMP

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Serviciul

Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice

Majoritate simpla
29. Proiect de hotarare nr.30/25.01.2024 privind  aprobarea participarii UAT Municipiul Ramnicu Sarat la proiectul « Tineretul & Orasul/Youth & the City » derulat in cadrul programului Erasmus Plus, Actiunea KA2, precum si aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre UAT Municipiul Ramnicu Sarat si Genesis, z.s, Heralec, Republica Ceha

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Serviciul

Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice

Majoritate simpla
30. Proiect de hotarare nr.31/25.01.2024 prin care se constata vacantarea unui post de membru (administrator neexecutiv) din cadrul Consiliului de Administratie al

S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, urmare a demisiei domnului

DINULESCU FLORIAN COSTIN

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice Majoritate simpla
31. Proiect de hotarare nr.32/25.01.2024 privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pentru numirea unui administrator provizoriu, numire determinata de vacantarea unui post de membru (administrator neexecutiv) din cadrul Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, urmare a demisiei domnului Dinulescu Florian Costin, pana la finalizarea procedurii de selectie privind completarea Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, cu un nou membru

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice Majoritate simpla
32. Proiect de hotarare nr.33/25.01.2024 privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a unui membru (administrator neexecutiv) in cadrul Consiliului de Administratie al

S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat si infiintarea comisiei de selectie in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice Majoritate simpla
33. Proiect de hotarare nr.34/25.01.2024 privind aprobarea primirii in calitate de membru asociat in cadrul Asociatiei de Dezvoltare                                                                                                                            Intercomunitara “Buzau 2008” a Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna C.A Rosetti, judetul Buzau si modificarea Statutului acesteia, la care Municipiul Rm.Sarat este membru asociat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice Majoritate absoluta
34. Proiect de hotarare nr.35/25.01.2024 privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Serviciu Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul  Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 05.02.2024, ora 1200 (sau 06.02.2024, ora 1200 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/guvernanta corporativa/adunarea generala a actionarilor” (cu modificarea punctului 3 conform adresei nr. 187/12.01.2024 transmisa de catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau)

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice Majoritate absoluta
35. Proiect de hotarare nr.36/25.01.2024 privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Sef Serviciu Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 05.02.2024, ora 1200 (sau în data de 06.02.2024, ora 1200 – dacă e cazul), punctele nr. I.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4) si nr.I.5) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.186/27.12.2023 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.79112/28.12.2023 (cu modificarea punctului 3 conform adresei nr. 187/12.01.2024 transmisa de catre S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau)

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice Majoritate absoluta
36. Proiect de hotarare nr.37/25.01.2024 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile februarie 2024-aprilie 2024

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate simpla
37. Alte probleme ale activitatii curente:

  1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 14.12.2023-22.01.2024;
  2. Raportul privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav din Municipiul Rm.Sarat in semestrul II al anului 2023;
  3. Raport privind accesul la informatiile de interes public conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, in anul 2023;
  4. Raport anual privind transparenta decizionala conform Legii nr.52/2003, pentru anul 2023 ;
  5. Procesul verbal si hotararile sedintei AGA ADI “Buzau 2008” din data de 19.12.2023;
  6. Convocator si ordinea de zi a sedintei Adunarii Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Eco Buzau 2009”, pentru data de 11.01.2024, respectiv pentru data de 12.01.2024;
  7. Informare a Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat in conformitate cu prevederile art.3 din HCL nr.104/30.03.2023;
  8. Informare a Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat in conformitate cu prevederile art.3 din HCL nr.105/30.03.2023;
  9. Raport semestrial privind activitatea de solutionare a petitiilor semestrul II al anului 2023.

 

 

Primar,                                             

Cirjan Sorin Valentin                                           

Cosmin Șontică

Vă mulțumim pentru vizită! Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau pe WhatsApp.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button