Râmnicu SăratAnunțuri

RÂMNICU SĂRAT: DISPOZITIE de convocare a  Consiliului  Local in şedinta de lucru ordinara in  data  de 21.12.2023

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau

          Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUN:

Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara in data de  21.12.2023, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau.

(2) Desfasurarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 21.12.2023 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor locali.

Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 21.12.2023 este prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

(2)  Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 21.12.2023 se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale www.primariermsarat.ro, respectiv prin afisare la avizierul Primariei Municipiului Rm.Sarat.

Art.3. Consilierii locali vor prelua materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, in format electronic (CD), pe semnatura acestora, semnatura inscrisa in convocatorul pus la dispozitie in acest sens sau le pot descarca de pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale www.primariermsarat.ro.

Art.4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

Art.5. Secretarul general al municipiului Rm.Sarat va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate in conformitate cu prevederile art.135, alin.(4), respectiv in conformitate cu prevederile art.243, alin.(1), lit.e) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

          Primar,                                        Contrasemneaza pentru legalitate,

     Cirjan Sorin-Valentin                                      Secretar general,

                                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

Anexa la Dispozitia nr.1644/15.12.2023

PROIECT AL ORDINII DE ZI

Cuprinzand materialele propuse spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara din 21.12.2023

Nr.

crt.

Continutul

documentului

Comisia de specialitate a Consiliului Local care acorda avizul Compartimentul

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului care intocmeste raportul de specialitate

Vot necesar
1. Proiect de hotarare nr.285/15.12.2023 privind acordarea titlului de ,,Cetăţean de Onoare” al Municipiului Râmnicu Sărat, Excelentei sale,

doamnei DANIELA-LAURA POPESCU-Ambasadorul Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Comaprtiment Contencios Administrativ si Juridic Majoritate simpla
2. Proiect de hotarare nr.286/15.12.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Directia economica/

Serviciul Buget-Contabilitate

Majoritate absoluta
3. Proiect de hotarare nr.287/15.12.2023 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Primariei Municipiului Rm.Sarat pentru anul 2023, intocmite conform prevederilor Legii nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
4. Proiect de hotarare nr.288/15.12.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Primariei Municipiului Ramnicu Sarat, intocmit conform prevederilor Legii nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
5. Proiect de hotarare nr.289/15.12.2023 privind  privind aprobarea organigramei si statului de functii ale

Politiei Locale Rm.Sarat, intocmite conform prevederilor Legii nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Birou Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate Majoritate simpla
6. Proiect de hotarare nr.290/15.12.2023 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Politiei Locale Ramnicu Sarat,  intocmit conform prevederilor Legii nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Birou

Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate

Majoritate simpla
7. Proiect de hotarare nr.291/15.12.2023 privind  aprobarea organigramei si statului de functii ale

Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat, precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta Sociala, a Regulamentului de Organizare si Functionare al Cantinei de Ajutor Social si a Regulamentului de Organizare si Functionare al Centrului de Zi « Piticii », intocmite conform prevederilor Legii nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Birou

Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate

Majoritate simpla
8. Proiect de hotarare nr.292/15.12.2023 privind  aprobarea modificarii structurii organizatorice a Spitalului Municipal Rm.Sarat, prin reorganizarea structurilor cu paturi

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Birou

Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate

Majoritate simpla
9. Proiect de hotarare nr.293/15.12.2023 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale

Spitalului Municipal Rm.Sarat, precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al acestei institutii, intocmite conform prevederilor Legii nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Birou

Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate

Majoritate simpla
10. Proiect de hotarare nr.294/15.12.2023 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale

Centrului Cultural « Florica Cristoforeanu » Rm.Sarat, precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al acestei institutii, intocmite conform prevederilor Legii nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

 

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Birou

Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate

Majoritate simpla
11. Proiect de hotarare nr.295/15.12.2023 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale

Muzeului Municipal « Octavian Mosescu » Rm.Sarat, precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al acestei institutii, intocmite conform prevederilor Legii nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Birou

Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate

Majoritate simpla
12. Proiect de hotarare nr.296/15.12.2023 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale

Bibliotecii Municipale « Corneliu Coposu » Rm.Sarat, precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al acestei institutii, intocmite conform prevederilor Legii nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Birou

Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate

Majoritate simpla
13. Proiect de hotarare nr.297/15.12.2023 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale

Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat, precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al acestei institutii, intocmite conform prevederilor Legii nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Birou

Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate

Majoritate simpla
14. Proiect de hotarare nr.298/15.12.2023 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale

Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat, precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al acestei institutii, intocmite conform prevederilor Legii nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Birou

Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate

Majoritate simpla
15. Proiect de hotarare nr.299/15.12.2023 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale

Institutiei de Interes Public « Piete, Targuri si Oboare » Rm.Sarat, precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al acestei institutii, intocmite conform prevederilor Legii nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

Birou

Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate

Majoritate simpla
16. Proiect de hotarare nr.300/15.12.2023 privind modificarea anexei nr.1, pct.I, nr.crt. 3 si eliminarea nr.crt.1-4 ale pct. II din aceeasi anexa, la Hotararea Consiliului Local nr.65/28.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat – familia ocupationala “Administratie” potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal, modificata prin HCL nr.133/27.04.2023, in vederea punerii in aplicare a prevederilor Legii nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Birou

Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate

Majoritate simpla
17. Proiect de hotarare nr.301/15.12.2023 privind modificarea anexei nr.1, nr.crt. 1 la Hotararea Consiliului Local nr.66/28.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Centrului Cultural „Florica Cristoforeanu” Rm.Sarat, personal care nu se regaseste in grila de salarizare din Anexa nr.III din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal, in vederea punerii in aplicare a prevederilor Legii nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Birou

Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate

Majoritate simpla
18. Proiect de hotarare nr.302/15.12.2023 privind aprobarea proiectului “IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII SI DOTARII CU MATERIALE DIDACTICE SPECIFICE A LICEULUI TEHNOLOGIC „VICTOR FRUNZA” MUNICIPIUL RAMNICU SARAT”, proiect ce va fi depus de catre Liceul Tehnologic „Victor Frunza” pentru finantare in conformitate cu apelul de proiecte cu titlul „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII LICEELOR CU PROFIL PREPONDERENT AGRICOL”, finanțat prin Investiția 7 – Transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare în ceea ce privește partea de investiții pentru dezvoltarea/modernizarea infrastructurii acestora/Reforma 4 – Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior/Componenta 15 – Educație/Pilonul VI – Politici pentru noua generație din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum si aprobarea bugetului total al proiectului si a cheltuielilor neeligibile

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

Directia economica/ Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice Majoritate simpla
19. Proiect de hotarare nr.303/15.12.2023 privind repartizarea sumei de 315.000 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023 pentru acordarea sprijinului financiar

unor unitati de cult din Municipiul Rm.Sarat

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

 

 

Directia economica Majoritate simpla
20. Proiect de hotarare nr.304/15.12.2023 privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a duratei contractului nr. 7479/11.04.2012 pentru delegarea directă, prin concesiune, a gestiunii activităţii de administrare a parcărilor de resedinta din Municipiul Rm.Sărat Rm.Sărat cu _______an/ani, incepand cu 01.01.2024

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

 

 

 

 

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

Compartiment Contencios Administrativ si Juridic/ Compartiment Unitatea Municipala pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Unitati Publice Majoritate absoluta
21. Proiect de hotarare nr.305/15.12.2023 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a documentatiei de urbanism Plan Urbanistic General al Municipiului Ramnicu Sarat si a Regulamentului Local de Urbanism aferent, aprobat prin HCL nr.130/25.11.1999, pana la intrarea in vigoare a noului Plan Urbanistic General, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2026

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

 

Arhitect Sef Majoritate absoluta
22. Proiect de hotarare nr.306/15.12.2023 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile -terenuri, cu destinatia de construire locuinte –proprietate personala si spatii de productie si/sau prestari servicii, cu respectarea reglementărilor urbanistice stabilite prin PUG, PUD sau PUZ și funcțiunile permise ale zonei, terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, si a documentatiei de atribuire aferente

(instructiuni pentru ofertanti, caiet de sarcini si formulare)

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Direcția Economica/ Serviciul Buget – Contabilitate/ Compartiment Contencios Administrativ si Juridic/ Compartiment Evidenta Patrimoniu si Retele Utilitare/ Compartiment Administrare Patrimoniu, Vanzari, Chirii si Concesiuni Majoritate calificata
23. Proiect de hotarare nr.307/15.12.2023 privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul  Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 27.12.2023, ora 1200 (sau 28.12.2023, ora 1200 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/guvernanta corporativa/adunarea generala a actionarilor”

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice Majoritate simpla
24. Proiect de hotarare nr.308/15.12.2023 privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 27.12.2023, ora 1200 (sau în data de 28.12.2023, ora 1200 – dacă e cazul), punctele nr. I.1) si nr.I.2) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.169/24.11.2023 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.72853/27.11.2023

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice Majoritate simpla
25. Proiect de hotarare nr.309/15.12.2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Rm.Sarat, prin Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Eco Buzau 2009”

(sau inlocuitorului desemnat al acestuia), sa voteze in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Eco Buzau 2009”, modificarea tarifului de operare din cadrul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de depozitare  deseuri municipale, incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Eco Buzau 2009” si RER Servicii Ecologice SRL, inregistrat sub nr.59/263/2023, precum si mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Eco Buzau 2009” sa exercite in numele si pe seama UAT Municipiul Rm.Sarat dreptul de a delega gestiunea serviciului de salubrizare pentru activitatea de transfer deseuri municipale (derulare procedura si perfectare contract)

– initiator -Cirjan Sorin-Valentin- Primar

 

Comisia juridica, de disciplina si validare

 

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului,

urbanism, protectie mediu si turism

 

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  si protectia persoanelor aflate in nevoie

Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice Majoritate simpla
26. Alte probleme ale activitatii curente:

  1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 21.11.2023-13.12.2023;
  2. Convocatorul, ordinea de zi si materialele pentru sedinta AGA ADI “Buzau 2008” din data de 06.12.2023;
  3. Procesul verbal si hotararile sedintei AGA ADI “Buzau 2008” din data de 06.12.2023;
  4. Convocatorul, ordinea de zi si materialele pentru sedinta AGA ADI “Buzau 2008” din data de 19.12.2023;
  5. Informare prvind demisia domnului Dinulescu Florian Costin din functia de membru al Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat;

 

       Primar,                                                                           Secretar general,

Cirjan Sorin Valentin                                                    Vagyas-Davidoiu Manuela

Cosmin Șontică

Vă mulțumim pentru vizită! Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau pe WhatsApp.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button